Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Despre instituție / Despre noi / Minister
Informații de interes public
Navigare rapidă
Contact
Ministerul Educaţiei Naţionale
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel. Centrală: 4056200;4056300
Relaţii cu publicul
Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale

Proiectele ale  Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, finanțate din fonduri structurale, aflate în implementare:

 

1. Proiecte Retrospective Universități  

2. Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MEN și a instituțiilor subordinate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI) - SMIS 37635

3. "Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat - promotor al învățării pe tot parcursul vieții" - POSDRU/174/1.3/S/149155

4. "Profesioniști în managementul educațional preuniversitar" - PROMEP - POSDRU/1/1.1/S/2/4037
 
5. "Instrumente digitale de ameliorare a calității evaluării în învățământul preuniversitar" - INSAM - POSDRU/1/1.1/S/3/3074
 
6. "Tinerii împotriva violenței" - POSDRU/1/1.1/S/6/4568

7. "Oferte educaționale inclusive extracurriculare și extrașcolare pentru formarea stilului de viață sănătos și a cetățeniei active pentru copii din comunități dezavantajate, cu precădere rurale în învațământul preuniversitar din România" - POSDRU/1/1.1/S/7/4390

8. "Formarea de consilieri și asistenți suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învățământului preuniversitar" - POSDRU/1/1.1/S/8/4554
 
9. "Informare corectă - cheia recunoașterii studiilor" - POSDRU/2/1.2/S/6/2789 

10. "Dezvoltarea resurselor umane în educație pentru administrarea rețelelor de calculatoare din școlile românești prin dezvoltarea și susținerea de programe care să sprijine noi profesii în educație, în contextul procesului de reconversie a profesorilor și atingerea masei critice de stabilizare a acestora în școli, precum și orientarea lor către domenii cerute de piața muncii" - POSDRU/3/1.3/S/5/4103
 
11. "Toți la grădiniță, toți în clasa I! – Programe integrate pentru creșterea accesului la educație și a nivelului educațional al copiilor din comunitățile defavorizate, cu precădere rromi, în 2008-2009" - POSDRU/8/2.2/S/3/2194 

12. "Metode inovative în formarea personalului didactic pentru dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor" - POSDRU/3/1.3/S/3/4713

13. "Formarea cadrelor didactice universitare și a studențiilor în domeniul utilizării unor instrumente moderne de predare - învățare- evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea creării de competențe, performante și practice pentru piața muncii" - POSDRU/56/1.2/S/32768

14. "Profesorul - creator de soft" - POSDRU/57/1.3/S/34533

15. "Educație, calificare și facilitarea tranziției spre un loc de muncă pentru elevi și tineri cu risc sau în situație de abandon școlar" - POSDRU/8/2.2/S/4/3024

16. "Dezvoltarea competențelor cheie - premisă a incluziunii sociale" - ID 41523

17. "Instruirea în societatea cunoașterii” - ID 4719

18. „Facilitator pentru învățare permanentă - o nouă calificare pentru o școală care învață!” – ID 30074

19. „Formarea competențelor personalului didactic pentru promovarea stării de bine a copiilor din școli” – ID 33894

20. „DE LA DEBUT LA SUCCES – program național de mentorat de inserție profesională a cadrelor didactice” – ID 36525

21. „Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile” - ID 3777

22. "Întreprindere simulată pentru tehnici de lucru în cadrul companiilor tehnologice" - ID 56319

23. "Managementul comunicării cu alumi pentru instituţii de învăţământ superior din România" - ID 56283

24. "Bursa de proiecte" - ID 62885

25. "Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă in domeniul economic" - ID 63960

26. "Platformă metodologică și informatică pentru organizarea și defășurarea programelor "Admiterea în învățământul liceal de stat", "Bacalaureat", "Certificare a calificării profesionale", "Mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar - Titularizarea", "Euro 200" și "Bani de liceu" din sistemul educațional preuniversitar", ID 32567

27. Dezvoltarea capacității administrative a MEN prin implementarea managementului strategic și îmbunătățirea leadership-ului instituției - ID 39174

28. Istoria recentă a României. Pachet educațional pentru cursul opțional de Istoria recentă a României – POSDRU/153/1.1/S/142342

29. Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România) - ID 53132

30. Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare, proiect ID 30342   

31. Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România - SIIIR, proiect ID 39144   

32. "Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii" - POSDRU/91/2.2/S/61752

33. "O nouă cultură a descentralizării managementului educațional la nivel național" - PODCA SMIS 37676

34.  "Sisteme moderne de preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare din cadrul Ministerului Educației" - PODCA SMIS 38699

35. "Îmbunătățirea eficacității organizaționale a învățământului superior prin stabilirea unui set de indicatori specifici și crearea capabilității de gestionare și monitorizare a acestora" - PODCA SMIS 38732

36. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze și evaluarea la nivel european a competențelor lingvistice - POSDRU/87/1.3/S/62771

37.  Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii engleze și evaluarea la nivel european a competențelor lingvistice - POSDRU/87/1.3/S/62665

38. Comunitate virtuală interuniversitară pentru știință, tehnologie, inovare și valorificare a proprietății intelectuale - POSDRU/86/1.2/S/56872

 39. Creşterea calităţii sistemului educațional preuniversitar din România prin implementarea de instrumente moderne de management şi monitorizare - PODCA SMIS 37655

40. Monitorizarea și evaluarea strategiilor condiționaliății ex-ante în educație și imbunătățirea procesului decisional prin monitorizarea performanței instituționale la nivelul central și local - SIPOCA 17  

 

 

 

 

 

Utile
Ultimele documente
 • Propunere de Ordonanţă privind aprobarea Programului național de acordarea unui supliment alimentar sub forma unui pachet alimentar sau a unei mese calde pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat (proiect în dezbatere publică)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATELE PROBEI SCRISE la examenul organizat în data de 21.07.2016 pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcția contractuală de inspector de specialitate I din cadrul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATELE CONCURSULUI la concursul organizat în perioada 20.07. – 22.07.2016 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuție de consilier grad IA, consilier grad I, inspector de specialitate grad II, din cadrul Direcției Minorități și a unui post de inspector specialitate IA, în cadrul Direcției Patrimoniu și Achiziții
  Descarcă Citeşte mai mult
 • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia privind alegerea membrilor Comitetelui de selecţie şi a membrilor CNECSDTI (anexele 1 & 2 la ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4573/20.07.2016)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul organizat în perioada 20.07. – 22.07.2016 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuție de consilier grad IA, consilier grad I, inspector de specialitate grad II, din cadrul Direcției Minorități și a unui post de inspector specialitate IA, în cadrul Direcției Patrimoniu și Achiziție
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult