100 pentru Belarus || 100 for Belarus

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

100 de burse pentru tinerii din Belarus care susțin libertatea academică oferite de Ministerul Educației și 13 universități din România, începând cu anul universitar 2021-2022

•••

Important announcement (16.04.2021)

The information is also integrated in the narrative below. 

***

Studenții pot alege programe de licență/masterat sau doctorat, predate în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (majoritatea în engleză sau franceză), în cadrul celor 13 universități menționate aici.

EN: Starting with the academic year 2021-2022, students can choose Bachelor/Master or PhD programs available in Romanian or an international language (mostly English or French) at 13 universities (see the brochure for details)

Pentru studiile în limba română, este necesară parcurgerea unui an pregătitor pentru învățarea limbii române.

EN: For the studies in Romanian language, the scholarships include one preparatory Romanian language year.

Facilități acordate / Scholarships cover

 • Taxe de școlarizare / Tuition fees
 • Cazare în căminele studențești / Accommodation in the university campus
 • Subvenții pentru transport intern / Subvention for local transport
 •  Bursă lunară / Monthly allowance
 • Asistență medicală în caz de urgențe / Medical assistance in case of emergencies

Criterii de eligibilitate / Eligibility Criteria 

Pentru a fi eligibili, tinerii trebuie să îndeplinească următoarele criterii / To be eligible for the scholarship, the following criteria must be met

 • să fie cetățeni ai Belarusului / Be a citizen of Belarus;
 • să fi terminat liceul și/sau ciclul de licență/master în Belarus SAU / Have completed secondary school and/or Bachelor/Master degree in Belarus OR
 • să fie student înscris într-o instituție de învățământ superior din Belarus SAU / Are enrolled in a higher education institution in Belarus OR
 • sunt în situația particulară a tinerilor care au fost exmatriculați de la o universitate din Belarus sau care se confruntă cu persecuții ca urmare a activității lor politice și a susținerii libertății academice / Are in the particular situation of young people that were expelled from an university or face persecution due to their political activity and support for academic freedom:
 • să poată îndeplini condițiile pentru obținerea vizei românești/a permisului de ședere în România / Be able to comply with the conditions to obtain a Romanian visa/residence permit.

Procedura de selecție / Selection Procedure

Candidații eligibili sunt selectați pentru o bursă pe baza următoarelor criterii / Eligible candidates are selected for a scholarship on the basis of the following criteria:

 • Excelență academică și potențial în domeniul de studiu ales / Academic excellence and promise in the proposed field of study;
 • Calitatea și relevanța scrisorii de motivație pentru program (conținut academic, abilități interculturale și de comunicare, motivație personală, activități pentru susținerea libertății academice) / Quality and relevance of the motivation letter for the program (academic content, intercultural and communication skills, personal motivation, activity in support of academic freedom);
 • Calitatea formularului depus pentru program (completare, acuratețe, coerență) / Quality of the application for the program itself (completeness, accuracy, consistency).

Modalitatea de aplicare / Application Procedure

► Vor fi trimise următoarele documente, în format pdf, pe adresa de e-mail belarus21@edu.gov.ro, până în data de 30 iunie 2021 / The following documents will be sent in pdf format to the email address belarus21@edu.gov.ro, by 30th of June 2021:

 • formular de cerere / application form [available here - pdf]
 • copie pașaport (primele 2 pagini)/copia actului de identitate, în cazul în care nu există un pașaport / copy of your passport (first 2 pages)/copy of the national identity card, in case you are not holding a passport:
 • copie după certificatul de naștere și traducerea în limba engleză/franceză / copy of birth certificate and the English/ French translation;
 • copii ale diplomelor de bacalaureat, licență, master, după caz, sau echivalentul acestora, traduse în limba engleză/franceză / copy of the secondary education diploma and, depending on the case, bachelor's, master's degrees and their translation in English/ French:
 • foile matricole, traduse în limba engleză/franceză sau cel puțin un act care să facă dovada statutului de student (carnet/legitimație de student) / transcript of studies and translation in English/French or at least one document to certify the status of the student (student ID/student report card)
 • certificat medical / medical certificate:
 • scrisoare de intenție, care să explice motivele pentru care se solicită bursa și de asemenea situația particulară a solicitantului în cazul în care a fost exmatriculat de la o universitate sau a fost persecutat ca urmare a activității politice și a susținerii libertății academice / motivation letter, stating the reasons for applying for the scholarship and also explaining the particular situation of the applicant in case she/ he was expelled from an university or faced persecution due to political activity and support for academic freedom.

Calendar / Results

Rezultatele vor fi  comunicate prin e-mail până în data de 30 iulie 2021.

EN: Results are communicated by email by July 30th 2021. 

Candidații sunt rugați să confirme oferta până în data de 16 august 2021.

EN: Candidates are requested to confirm the offer by August 16th 2021.

Informații despre viză / Visa Application

 • Candidații acceptați sunt rugați să demareze procesul de solicitare a vizei imediat după primirea scrisorii de acceptare.
 • EN: Accepted candidates are requested to start the visa application process immediately after receiving the positive decision about the scholarship.

---

--------------------------------------------------------------

 • Background

Bursele sunt acordate în baza deciziei Guvernului României din 17 decembrie 2020 și vor fi destinate programelor de studii de licență, master sau doctorat, în limba română sau într-o limbă de circulație internațională. 

Inițiativa acordării burselor vine în contextul promovării principiului libertății academice la nivelul Spațiului European al Învățământului Superior. Prin această inițiativă, se oferă tinerilor din Belarus, inclusiv celor care au fost exmatriculați din instituțiile de învățământ superior belaruse din motive politice sau care se consideră amenințați de deciziile autorităților politice de la Minsk, posibilitatea de a-și continua studiile în universități românești de prestigiu.

Data publicării: 
Joi, 18 Februarie, 2021