Acte de studii

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Actele de finalizare a studiilor emise în România sunt recunoscute de către stat numai în cazul în care sunt eliberate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către instituţii de învăţământ superior acreditate. Calificările dobândite de absolvenţii programelor de studii din învăţământul superior sunt atestate prin diplome, prin certificate şi prin alte acte de studii.

Diplomele corespunzătoare programelor de studii universitare sunt înscrisuri oficiale şi nu pot fi emise decât de instituţiile acreditate, pentru programele şi formele de studii acreditate sau autorizate provizoriu. Diplomele şi certificatele de studii universitare eliberate de instituţiile de învăţământ superior, în condiţiile legii, pentru aceleaşi programe de studii, indiferent de forma de învăţământ absolvită, sunt echivalente.

Studiile universitare sunt organizate, conform prevederilor Legii nr. 288/2004 în  trei cicluri de studii universitare: ciclul I – studii universitare de licență, ciclul II – studii universitare de master, ciclul III- studii universitare de doctorat.

LICENȚĂ - Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de licenţă se numeşte diplomă de licenţă, diplomă de inginer sau, după caz, diplomă de urbanist. Pe diploma de licenţă, pe diploma de inginer sau, după caz, pe diploma de urbanist se menţionează toate informaţiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de învăţământ urmată şi titlul obţinut. Diploma de licenţă, diploma de inginer, respectiv diploma de urbanist sunt însoţite de suplimentul la diplomă şi se eliberează, gratuit, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

MASTER - Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de master şi susţinerea cu succes a lucrării de disertaţie se numeşte diplomă de master şi cuprinde toate informaţiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de învăţământ. Aceasta este însoţită de suplimentul la diplomă care se eliberează gratuit, în limba română şi o limbă de circulaţie internaţională.

DOCTORAT - Diploma se acordă în baza titlului de doctor conferit prin ordin al ministrului Educației, după evaluarea tezei de doctorat de către CNATDCU.Pentru mai multe informații puteți accesa și www.cnatdcu.ro. 

Recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în ţară sau în străinătate se realizează de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED).

În cazul unor programe de studii organizate în comun de două sau mai multe universităţi, actele de studii se eliberează în concordanţă cu reglementările naţionale şi cu prevederile acordurilor interinstituţionale.

Conţinutul şi formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I - studii universitare de licenţă au fost aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 607/2014.

Procedura de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor a fost reglementată prin Ordinul nr. 5272/2015, având ca bază legală Ordonanța nr. 42/2015.