Studii universitare de master

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Programele de studii universitare de master reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare şi corespund unui număr minim de credite de studii transferabile, cuprins între 60 şi 120 şi se finalizează prin nivelul 7 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor (vezi anc.edu.ro).

Programele de studii universitare de master se pot organiza la formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă.

Programele de studii universitare de master ale instituțiilor de învățământ superior, oferta educațională, precum și capacitatea maximă de școlarizare se regăsesc în hotărâri ale Guvernului, elaborate anual de către Ministerul Educației.

Pentru profesii reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene, ciclul I şi ciclul II de studii universitare pot fi oferite comasat, într-un program unitar de studii universitare cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani, la învăţământul cu frecvenţă, diplomele obţinute fiind echivalente diplomei de master.

Durata studiilor de master este de 1 - 2 ani.

Studiile universitare de master se organizează în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.    

Admiterea. Pot candida la programe de studii universitare de master absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Pentru detalii privind admiterea puteți consulta Metodologia-cadru privind organizarea admiterii aprobată prin ordin de ministru din secțiunea cadru normativ.

Finalizarea. Programele de studii universitare de master se finalizează prin susţinerea lucrării de disertaţie.

Pentru detalii privind finalizarea studiilor universitare de master puteți consulta Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie aprobată prin ordin de ministru din secțiunea cadru normativ.

Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi de master corespunde obţinerii a cel puţin 300 de credite de studii transferabile.

Cadru normativ: