Studii universitare de doctorat

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.

Programele de studii universitare de doctorat se pot organiza la forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă.

Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. În situaţii speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1 - 2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile.Durata acestor studii se prelungeşte, în consecinţă, cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.

Studiile universitare de doctorat se organizează cu finanţare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. Finanţarea studiilor de doctorat poate fi realizată şi de persoane juridice de drept privat sau de institute de cercetare-dezvoltare, pe baza unui contract.

Admiterea. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalenta acesteia.

Pentru informații suplimentare, puteți consulta Metodologia-cadru de profil, aprobată prin ordin de ministru (vezi secțiunea Cadru normativ din această pagină). 

Curriculumul de pregătire şi programul de cercetare sunt stabilite de conducătorul de doctorat şi de şcoala doctorală.

Finalizarea. Programele de studii universitare de doctorat se finalizează prin susţinerea publică în faţa comisiei de doctorat a tezelor de doctorat. Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului Excelent, Foarte bine, Bine sau Satisfăcător, comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor, propunere care se înaintează CNATDCU, spre validare.

CNATDCU, în urma evaluării dosarului, propune ministrului educaţiei acordarea sau neacordarea titlului de doctor. După validarea tezei de doctorat, se atribuie titlul de doctor prin ordin al ministrului.

Instituţiile de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat, pot solicita aprobarea de Ministerul Educației de noi domenii de doctorat, conform ordinului de ministru nr. 3.651/2021.

Alte informații relevante: