Legislație: ordine de ministru

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Secțiunea Legislație - ordine de ministru are ca scop informarea tuturor celor interesați în materie de acte cu caracter normativ emise de Ministerul Educației. Având în vedere dinamica aprobării ordinelor de ministru, această pagină este actualizată periodic.

 • Pentru a găsi cât mai rapid ceea ce vă interesează. vă sugerăm să folosiți combinația CTRL + F + cuvânt-cheie (exemple: admitere, evaluare, bacalaureat, definitivareROFUIP etc.). 

2023

2022

 • Ordin nr. 6.453/22.12.2022 pentru aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru anul 2023
 • Ordin nr. 6.452/22.12.2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.329/2018 privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi la studii universitare de doctorat finanţate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior de stat
 • Ordin nr. 6.451/22.12.2022 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2023
 • Ordin nr. 6.450/22.12 2022 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2023
 • Ordin nr. 6.434/21.12.2022 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2022 - 2023 
 • Ordin nr. 6.429/19.12.2022 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2022 și a noilor cuantumuri ale bursei de merit olimpic internațional
  • Anexa 1: Lista elevilor care au obținut distincții la olimpiadele școlare internaționalee în anul 2022, beneficiarii prevederilor Legii 235/2010, cu modificările și completările ulterioare
  • Anexa 2: Lista cuprinzând absolvenții de liceu care, în calitate de elevi, au obținut  distincții la olimpiadele școlare internaționale desfășurate în anul 2022 și care, ulterior obținerii distincției, au fost admiși la universități
 • ​Ordin nr. 6.419/15.12.2022 pentru modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învăţământului liceal, filiera tehnologică, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.434/2014
 • Ordin nr. 6.409/14.12.2022 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.435/2014 
 • Ordin nr. 6.404/14.12.2022 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014
 • Ordin nr. 6.391/12.12. 2022 privind aprobarea cuantumului taxei de participare la cursul de inițiere în limba română, respectiv la sesiunea de evaluare a competențelor lingvistice în limba română pentru străinii adulți care au dobândit un drept de ședere în România, precum și pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene
 • Ordin nr. 6.384/08.12.2022 privind aprobarea plății de către Ministerul Educației a indemnizațiilor de merit prevăzute de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, pentru unu număr de 9 persoane
 • Ordin nr. 6.218/09.11.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023 - 2024
 • Ordin nr. 6.217/09.11.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023 - 2024
 • Ordin nr. 6.177/31.10.2022 privind înființarea Registrului național al formatorilor din învățământul preuniversitar și constituirea Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar
 • Ordin nr. 6.174/31.10.2022 privind aprobarea programei școlare din categoria curriculum la decizia școlii, nivel liceal, elaborate în cadrul proiectului sistemic Profesionalizarea carierei didactice - PROF - POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS6.5,6.6, cod SMIS146587, al cărui beneficiar este Ministerul Educației - Managementul emoțiilor (anexă)
 • Ordin nr. 6.173/28.10.2022 privind constituirea Corpului național de profesori mentori din învățământul preuniversitar și înființarea Registrului național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar
 • Ordin nr. 6.129/24.10.2022 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea și desfășurarea cursului de inițiere în limba română și a procedurii privind elaborarea, aprobarea și distribuirea programelor și manualelor cursului de inițiere în limba română pentru străinii adulți care au dobândit o formă de protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene
 • Ordin nr. 6.127/24.10.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind școlarizarea și organizarea și desfășurarea cursului de inițiere în limba română și a Procedurii privind elaborarea, aprobarea și distribuirea programelor și manualelor cursului de inițiere în limba română pentru minorii care au dobândit o formă de protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și pentru minorii cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene
 • Ordin nr. 5.812/29.09.2022 pentru aprobarea listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2022 - 2023, în condiţiile legii, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică (nivelurile I şi II) 
 • Ordin nr. 5.807/29.09.2022 privind aprobarea Metodologiei speciale de atestare a studiilor preuniversitare pentru străinii care au obținut o protecție internațională în România și care nu au documente doveditoare ale studiilor sau care, din motive obiective, nu se încadrează în actualele prevederi legale în domeniul recunoașterii și atestării studiilor străinilor în România, în scopul facilitării accesului pe piața forței de muncă sau al continuării studiilor
 • Ordin nr. 5.732/29.09.2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual
 • Ordin nr. 5.379/07.09.2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar
 • Ordin nr. 5.359/01.09.2022 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2022 - 2023
 • Ordin nr. 5.243/31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023 - 2024 (inclusiv anexele: 1 - 5)
 • Ordin nr. 5.242/31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2023
  • Anexă:Calendarul examenului național de bacalaureat - 2023
 • Ordin nr. 5.241/31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2022 - 2023
 • Ordin nr. 4.800/26.08.2022 privind aprobarea programelor școlare din categoria curriculum la decizia școlii, nivel liceal, elaborate în cadrul proiectului sistemic Profesionalizarea carierei didactice - PROF - POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, al cărui beneficiar este Ministerul Educației
  • Anexa 1: Programă școlară pentru disciplina opțională Educație digitală și abilități media - Curriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasele IX - XII)
  • Anexa 2: Programă școlară pentru disciplina opțională Educație incluzivă și dezvoltarea gândirii critice - Curriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasele IX - X)
  • Anexa 3: Programă școlară pentru disciplina opțională Strategii metacognitiveCurriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasa a X-a)
 • Ordin nr. 4.976/25.08.2022 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.219/2010 privind recunoașterea şi echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările și completările ulterioare
  • Anexă: Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
 • Ordin nr. 4.759/22.08.2022 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2022 - 2023 
 • Ordin nr. 4.739/19.08.2022 privind privind aprobarea de programe școlare pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul primar și gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - discipline de specialitate artă - muzică, arte vizuale, coregrafie - ciclul primar și gimnazial
 • Ordin nr. 4.523/10.08.2022 privind aprobarea componenței rețelei naționale a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023
  • AnexăUnitățile de învățământ preuniversitar cuprinse în rețeaua națională a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023
 • Ordin nr. 4.224/06.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile
 • Ordin nr. 4.223/06.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic, precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023
 • Ordin nr. 4.183/04.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2022)
 • Ordin nr. 4.139/29.06.2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică de către departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate
 • Ordin nr. 3.961/06.06.2022 pentru aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, precum și a listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi și a procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022 - 2023, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi
 • Ordin nr. 3.685/04.05.2022 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei
 • Ordin nr. 3.609/20.04.2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.797/2017 privind Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a claselor cu  predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar
 • Ordin nr. 3.551/07.04.2022 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2022
 • Ordin nr. 3.505/31.03.2022 privind structura anului școlar 2022-2023
 • Ordin nr. 3.496/30.03.2022 privind aprobarea Listei unităților de învățământ - runda 1 - în cadrul Schemei de granturi din Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență + Anexă (lista celor 1.391 de unități de învățământ)
 • Ordin nr. 3.364/10.03.2022 privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS)
 • Ordin nr. 3.363/10.03.2022 privind aprobarea componenței Comisiei de coordonare a activității de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitățile de învățământ în care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere, a procedurii de organizare și funcționare a acesteia și pentru aprobarea Procedurii de înscriere ca audienți la cursurile unităților de învățământ a minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României (anexele 1 și 2, precum și anexele procedurilor prevăzute în anexa 1 sunt integrate în ordin)
 • [ABROGAT] Ordin nr. 3.352/10.03.2022 pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin Ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020
 • Ordin nr. 3.343/8.03.2022 privind abrogarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (ordin comun cu Ministerului Sănătății: nr. 707/8.03.2022
 • Ordin nr. 3.188/21.02.2022 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ministerului Educației
 • Ordin nr. 3.158/17.02.2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 5.992/2021 privind aprobarea listei competițiilor pe discipline școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în anul școlar 2021-2022
  • Anexa: Lista competițiilor sportive şcolare naționale ce se vor organiza și desfășura în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, în anul școlar 2021-2022, cu finanțare ME + Lista competițiilor sportive şcolare naționale pentru elevii-sportivi legitimați la unitățile de învățământ cu program sportiv integrat și suplimentar, ce se vor organiza și desfășura în cadrul Campionatelor naționale școlare, în anul școlar 2021-2022, cu finanțare ME
 • Ordin nr. 3.133/14.02.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind desemnarea membrilor rețelei Școlilor Asociate pentru UNESCO (ASPnet)
 • Ordin nr. 3.126/11.02.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2022
 • Ordin nr. 3.123/09.02.2022 al ministrului educației pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare
 • Ordin nr. 3.106/09.02.2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie
 • Ordin nr. 3.102/14.02.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat
 • Ordin nr. 3.095/07.02.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind realizarea exerciţiului naţional de metaranking
 • Ordin nr. 3.089/04.02.2022 pentru completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014ț
 • [ABROGAT] Ordin nr. 3.073/31.01.2022 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat
 • Ordin nr. 3.066/27.01.2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 5.992/2021 privind aprobarea listei competițiilor pe discipline școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în anul școlar 2021-2022
 • Ordin nr. 3.062/25.01.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea Programului „A doua șansă” - învățământ primar și a Metodologiei privind organizarea Programului „A doua șansă” - învățământ secundar
 • Ordin nr. 3.054/21.01.2022 privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2021 - 2022 
 • Ordin nr. 3.020/10.01.2022 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2022
 • Ordin nr. 3.030/14.01.2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (ordin comun cu Ministerului Sănătății: nr. 82/13.01.2022) 

2021

 • Ordin nr. 6.000/30.12.2021 privind aprobarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) și a Metodologiei de implementare și utilizare a modulului informatic MATE pentru prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii
 • Ordin nr. 5.992/29.12.2021 privind aprobarea listei competițiilor pe discipline școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în anul școlar 2021-2022 (anexele sunt disponibile aici)
 • [ABROGAT] Ordin nr. 5.870/22.12.2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
 • Ordin nr. 5.825/17.12.2021 pentru aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru anul 2022
 • Ordin nr. 5.824/17.12.2021 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2022 
 • Ordin nr. 5.823/17.12.2021 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2022
 • Ordin nr. 5.626/24.11.2021 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2021 - 2022
 • Ordin nr. 5.566/05.11.2021 privind aprobarea Listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2021 - 2022, în condiţiile legii, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică (nivelurile I şi II) şi pentru stabilirea instituţiilor de învăţământ superior care organizează probe ale examenelor în vederea obţinerii gradelor didactice II şi I în învăţământul preuniversitar
 • Ordin nr. 5.578/10.11.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 - 2023 (ordin + anexă)
 • Ordin nr. 5.558/05.11.2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (ordin comun cu Ministerul Sănătății: nr. 2.389/05.11.2021)
 • [ABROGATOrdin nr. 5.550/03.11.2021 pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 5.447/2020 
 • Ordin nr. 5.549/05.11.2021 privind structura anului școlar 2021-2022
 • Ordin nr. 5.493/25.10.2021 privind aprobarea programei școlare pentru disciplina Limba hindi - Limba modernă 2, clasele a IX-a - a XII-a (nivel liceal)
 • Ordin nr. 5.487/20.10.2021 privind aprobarea cuantumurilor indexate ale bursei speciale acordate de către Ministerul Educației copiilor din familiile persoanelor decedate în exploziile care au avut loc la Exploatarea Minieră Petrila (15 noiembrie 2008) și la Exploatarea Minieră Uricani, județul Hunedoara
 • Ordin nr. 5.454/13.10.2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021
 • [ABROGAT] Ordin nr. 5.338/01.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică (ordin comun cu Ministerul Sănătății: nr. 1.082/01.10.2021)
 • Ordin nr. 5.255/10.09.2021 privind verificarea respectării eticii şi deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990 - 2016
 • [ABROGATOrdin nr. 5.196/3.09.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică (ordin comun cu Ministerul Sănătății: nr. 1.756/03.09.2021)
 • Ordin nr. 5.195/3.09.2021 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
 • Ordin nr. 5.183/1.09.2021 privind componența Comisiei Naționale a Bibliotecilor pentru mandatul 2021-2023 (ordin comun cu Ministerul Culturii: nr. 3.452/09.09.2021)
 • Ordin nr. 5.157/31.08.2021 privind implementarea catalogului electronic în școli-pilot
 • Ordin nr. 5.154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar
 • Ordin nr. 5.152/30.08.2021 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2021 - 2022
 • Ordin nr. 5.151/30.08.2021 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2022 (+ anexă: calendar examen)
 • Ordin nr. 5.150/30.08.2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023
  • Anexe 1 + 2 + 4 + 5 
  • Anexa nr. 3:  Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale
 • Ordin nr. 5.149/30.08.2021 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2021 - 2022 (+ anexă: calendar examen)
 • Ordin nr. 5.138/27.08.2021 privind acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2021 - 2022
 • Ordin nr. 4.597/6.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
 • Ordin nr. 4.469/26.07.2021 privind aprobarea Metodologiei de punere în aplicare a prevederilor art. 223 alin. (2^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 
 • Ordin nr. 4.075/5.07.2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Educației + anexa 
 • Ordin nr. 4.050/29.06.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de stat
 • Ordin nr. 3.909/14.06.2021 privind modificarea Metodologiei de selecţie a personalului din România pentru posturi didactice din cadrul sistemului şcolilor europene, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.475/2018
 • Ordin nr. 3.859/27.05.2021 privind completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, aprobată prin Ordinului ministrului educaţiei naționale nr. 4.433/2014
 • Ordin nr. 3.858/27.05.2021 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale prevăzută în anexa 3 la Ordinul ministrului educaţiei și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordin nr. 3.852/27.05.2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2021
 • Ordin nr. 3.755/560/29.04.2021 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
 • Ordin nr. 3.749/28.04.2021 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2021 (anexă inclusă)
 • Ordin nr. 3.747/28.04.2021 privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2021 
 • Ordin nr. 3.744/28.04.2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.455/2020 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) în anul școlar 2020-2021
 • Ordin nr. 3.721/23.04.2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022
 • Ordin nr. 3.713/21.04.2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordin nr. 3.691/19.04.2021 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.797/2017
 • Ordin nr. 3.690/19.04.2021 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susținute de absolvenții secțiilor bilingve româno-spaniole în anul școlar 2020-2021
 • Ordin nr. 3.689/19.04.2021 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale „secție bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat în anul școlar 2020-2021
 • Ordin nr. 3.665/14.04.2021 prentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.141/2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională
 • Ordin nr. 3.663/14.04.2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.460/31.08.2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare
 • Ordin nr. 3.654/12.04.2021 privind înființarea, organizarea și funcțlonarsa bazelor de practlcă pedagogică
 • Ordin nr. 3.647/7.04.2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.462/2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2020-2021
 • Ordin nr. 3.611/31.03.2021 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2020-2021
 • Ordin nr. 3.559/29.03.2021 privind acreditarea programelor de formare continuă
 • Ordin nr. 3.558/29.03.2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020 - 2021
 • Ordin nr. 3.499/16.03.2021 pentru modificarea Ordinului nr. 3.449/5.03.2021 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020 - 2021 
 • Ordin nr. 3.482/11.03.2021 privind punerea în aplicare a procedurii operaționale/procedurii proprii de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor cadru de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa 2 la Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și cmpletările ulterioare, cu valoarea estimată, fără TVA, mai mică decât pragul corespunzător prevăzut la art. 7, alin. 1, litera c) + Procedură proprie emisă în baza ordinului nr. 3.482/11.03.2021
 • Ordin nr. 3.473/10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii
 • Ordin nr. 3.462/9.03.2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2020-2021
 • Ordin nr. 3.460/6.03.2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.300/2021
 • Ordin nr. 3.459/280/6.03.2021 privind modificarea și completarea ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/4.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 
 • Ordin nr. 3.449/5.03.2021 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020 - 2021 
  • Anexa 1: Calendarul simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020 - 2021
  • Anexa 2Conținuturi pentru simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020 - 2021
  • Anexa 3Conținuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat în anul școlar 2020 - 2021
 • Ordin nr. 3.322/24.02.2021 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2021 
 • Ordin nr. 3.321/24.02.2021 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2021 
 • Ordin nr. 3.320/24.02.2021 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2021 
 • Ordin nr. 3.300/19.02.2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală", pentru elevii până la clasa a VIII-a, inclusiv
 • [ABROGAT] Ordin nr. 3.243/5.02.2021 privind structura anului şcolar 2021 - 2022 
 • Ordin nr. 3.238/5.02.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii 
 • Ordin nr. 3.237/5.02.2021 privind aprobarea programelor pentru susținerea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020 - 2021
 • Ordin nr. 3.235/4.02.2021 al ministrului educației pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (ordin comun cu Ministerul Sănătății - nr. MS: 93)
 • Ordin nr. 3.229/2.02.2021 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2021
  • Anexe 1 - 5: Cultură generală1 - 2 - 3 - 4 - 5  (pag. 1 - 661)
  • Anexă 6: Învățământ special (pag. 662 - 684)
  • Anexe 7 - 8: Discipline tehnologice + pregătire și instruire practică: 7 + 8 (pag. 685 - 1.046)
  • Anexe 9 - 10: Activități extracurriculare din palate și cluburi ale copiilor: 9 - 10 (pag. 1.047 - 1.347)
  • Ordin nr. 3.235/4.02.2021 al ministrului educației pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (ordin comun cu Ministerul Sănătății - nr. MS: 93)
 • Ordin nr. 3.174/25.01.2021 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - sesiunea februarie 2021, aprobată prin ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5005/2014 
 • [ABROGATOrdin nr. 3.108/12.01.2021 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020
 • Ordin nr. 3.090/8.01.2021 pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar

***

2020

XII. Decembrie

XI. Noiembrie

X. Octombrie

IX. Septembrie

VIII. August

VII. Iulie

VI. Iunie

V. Mai

IV. Aprilie

III. Martie

II. Februarie

I. Ianuarie

 

XII. DECEMBRIE

 • Ordin nr. 6.265/21.12.2020 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2020 - 2021 
 • Ordin nr. 6.201/16.12.2020 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 17-a
 • Ordin nr. 6.122/7.12.2020 privind modificarea ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.972/2020 pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar
 • Ordin nr. 6.106/3.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
 • Ordin nr. 6.100/2.12.2020 privind modificarea anexei la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) 

XI. NOIEMBRIE

 • Ordin nr. 6.091/27.11.2020 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.708/2020 privind desemnarea membrilor Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar
 • Ordin nr. 6.063/24.11.2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
 • Ordin nr. 6.037/17.11.2020 privind modificarea art. 1 din ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.141/2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională
 • Ordin nr. 6.018/16.11.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.103/2019 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar
 • Ordin nr. 5.991/11.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 - 2022 
  • Anexă: Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 - 2022
 • [ABROGATOrdin nr. 5.977/9.11.2020 privind suspendarea aplicării unor prevederi ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020
 • Ordin nr. 5.976/9.11.2020 privind aprobarea programelor pentru susţinerea examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar
  • Anexa 1P R O G R A M E L E pentru susţinerea examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar
 • Ordin nr. 5.975/9.11.2020 privind aprobarea programelor pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
  • Anexa 1 [arhivă RAR]: P R O G R A M E L E pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
  • Anexa 2Lista disciplinelor pentru care au fost aprobate programele pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
 • Ordin nr. 5.972/8.11.2020 pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar
 • Ordin nr. 5.967/6.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile
 • Ordin nr. 5.956/4.11.2020 privind înfiinţarea centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă 
 • Ordin nr. 5.924/3.11.2020 pentru suspendarea prevederilor ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare

_________________________________

X. OCTOMBRIE

 • Ordin nr. 5.867/22.10.2020 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti
 • Ordin nr. 5.864/22.10.2020 pentru retragerea acreditării Şcolii doctorale Ordine publică şi siguranţă naţională din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti
 • Ordin nr. 5.863/22.10 2020 pentru retragerea acreditării Şcolii doctorale Drept din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti 
 • Ordin nr. 5.767/15.10.2020 privind acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2020-2021
 • Ordin nr. 5.737/13.10.2020 privind subvenţionarea unor cheltuieli prin derogare de la prevederile art. 3 şi 4 din ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.130/2019 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenţiilor cămine-cantine pentru instituţiile de învăţământ superior de stat din România
 • Ordin nr. 5.736/13.10.2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 - 2018, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.473/2017 
 • Ordin nr. 5.708/08.10.2020 privind desemnarea membrilor Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar
 • Ordin nr. 5.675/01.10.2020 privind aprobarea cuantumurilor indexate ale bursei speciale acordate în anul școlar 2020-2021 de către Ministerul Educației și Cercetării copiilor din familiile persoanelor decedate în exploziile care au avut loc la Exploatarea Minieră Petrila (15 noiembrie 2008) și la Exploatarea Minieră Uricani, județul Hunedoara

_________________________________

IX. SEPTEMBRIE

 • Ordin nr. 5.665/30.09.2020 privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din alte state
 • Ordin nr. 5.658/30.09.2020 privind aprobarea listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, în anul universitar 2020 - 2021
 • Ordin nr. 5.655/29.09.2020 de stabilire a tarifelor percepute de Centrul Naţional Politici şi Evaluare în Educaţie pentru activităţi derulate în vederea aprobării auxiliarelor didactice utilizate în învăţământul preuniversitar pentru care se solicită acordul Ministerului Educaţiei şi Cercetării
 • Ordin nr. 5.650/29.09.2020 privind modificarea ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2  (ordin comun cu Ministerul Sănătății - nr. MS: 1.670)
 • Ordin nr. 5.638/28.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România
 • Ordin nr. 5.629/25.09.2020 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini
 • Ordin nr. 5.620/23.09.2020 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Excelenţă Sfântu Gheorghe pentru pregătirea elevilor la disciplina sportivă handbal
 • Ordin nr. 5.619/23.09.2020 pentru modificarea anexei la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.570/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar
 • Ordin nr. 5.618/23.09.2020 pentru completarea anexei la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.568/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat
 • Ordin nr. 5.617/23.09.2020 privind suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a elevilor şi a cadrelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar în care sunt organizate secţii de votare pentru alegerile locale 2020 
 • Ordin nr. 5.599/21.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021 - 2022
 • Ordin nr. 5.585/18.09.2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum şi a componenţei nominale a acestuia 
 • Ordin nr. 5.578/17.09.2020 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021 - 2022, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional
 • Ordin nr. 5.574/17.09.2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
 • Ordin nr. 5.565/14.09.2020 privind modificarea Metodologiei pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.979/2020
 • Ordin nr. 5.564/14.09.2020 privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi postliceal cu structura anului şcolar 2020 - 2021
 • Ordin nr. 5.545/10.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Ordin nr. 5.528/08.09.2020 privind modificarea Metodologiei pentru înfiinţarea şi organizarea programelor de master didactic, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.524/2020 privind înfiinţarea şi organizarea programelor universitare de master didactic

_________________________________

VIII. AUGUST

 • Ordin nr. 5.487/31.08.2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (ordin comun cu Ministerul Sănătății - nr. MS: 1.494)
 • Ordin nr. 5.459/31.08.2020 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2020 - 2021 
 • Ordin nr. 5.457/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022
 • Ordin nr. 5.455/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) în anul școlar 2020-2021
  • Anexă: calendarul EN VIII în anul 2021
 • Ordin nr. 5.453/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2021
  • Anexă: calendarul examenului de bacalaureat în anul 2021
 • Ordin nr. 5.448/31.08.2020 pentru completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.618/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Anastasia Popescu" din municipiul Bucureşti
 • [ABROGAT] Ordin nr. 5.447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP)
 • Ordin nr. 5.446/31.08.2020 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.490/2013 privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ gimnazial din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Step by Step" din municipiul Bucureşti 
 • Ordin nr. 5.443/31.08.2020 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Echilibria - Montessori Education" din oraşul Voluntari
 • Ordin nr. 5.442/31.08.2020 privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Sfinţii Trei Ierarhi" din municipiul Bucureşti
 • Ordin nr. 5.440/31.08.2020 privind acordarea acreditării unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul „Voltaire" din municipiul Craiova
 • Ordin nr. 5.419/31.08.2020 privind schimbarea sediului nivelului de învăţământ preşcolar din cadrul Şcolii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu" din municipiul Călăraşi
 • Ordin nr. 5.418/31.08.2020 privind schimbarea sediului nivelului de învăţământ preşcolar din cadrul Colegiului Naţional „Barbu Ştirbei” din municipiul Călăraşi 
 • Ordin nr. 5.400/31.08.2020 pentru completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.858/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Ana Lugojana" din municipiul Bucureşti 
 • Ordin nr. 5.356/28.08.2020 pentru completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.018/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Şapte ani" din municipiul Bucureşti
 • Ordin nr. 5.333/28.08.2020 privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici" din municipiul Arad
 • Ordin nr. 5.272/25.08.2020 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Super Kids Center ODT" din municipiul Bucureşti
 • Ordin nr. 5.229/17.08.2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
 • Ordin  nr. 4.979/14.08.2020 privind aprobarea Metodologiei pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale
 • Ordin nr. 4.916/03.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a competiţiilor sportive şcolare

_________________________________

VII. IULIE

 • Ordin nr. 4.813/30.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie
 • Ordin  nr. 4.812/30.07.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului pedagogic în sistemul de învăţământ preuniversitar
 • Ordin nr. 4.811/30.07.2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înfiinţare, organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie
 • Ordin nr. 4.749/24.07.2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar particular în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
 • Ordin nr. 4.742/21.07.2020 pentru aprobarea constituirii grupului de lucru interministerial în vederea stabilirii normelor/măsurilor pentru începerea anului şcolar/anului universitar 2020 - 2021 (ordin comun cu Ministerul Sănătății - nr. MS: 1.334)
 • Ordin nr. 4.726/16.07.2020 pentru completarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.788/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Adeona Kindergarten” din municipiul Buzău
 • Ordin nr. 4.725/16.07.2020 privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială „Köllo Miklós” din oraşul Ciumani
 • Ordin nr. 4.714/15.07.2020 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.076/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate şi a Regulamentului privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române
 • Ordin nr. 4.711/14.07.2020 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ gimnazial, respectiv pentru nivelul liceal, profilul real, specializarea Știinţe ale naturii, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional „Cantemir Vodă” din municipiul Bucureşti
 • Ordin nr. 4.686/10.07.2020 privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” din oraşul Bălan
 • Ordin nr. 4.685/10.07.2020 privind schimbarea sediului Şcolii Primare din satul Floru, structură a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială din comuna Icoana
 • Ordin nr. 4.682/08.07.2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar, susținute prin activități de formare continuă, organizate și desfășurate prin casele corpului didactic (CCD), în scopul asigurării calității procesului de predare - învățare - evaluare, inclusiv în sistem blended learning și online, în contextul pandemiei COVID - 19
 • Ordin nr. 4.680/08.07.2020 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2020
  • Anexă: calendarul examenului, inclusiv sesiunea august-septembrie 2020
 • Ordin nr. 4.679/08.07.2020 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 16-a
 • Ordin nr. 4.676/07.07.2020 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020 - 2024
 • Ordin nr. 4.667/06.07.2020 pentru modificarea anexei nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020 - 2021, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019
 • Ordin nr. 4.657/01.07.2020 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.552/2017 privind componenţa Consiliului de Etică şi Management Universitar (CEMU)

_________________________________

VI. IUNIE

 • Ordin nr. 4.655/30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum şi a componenţei nominale a acestuia
 • Ordin nr. 4.649/30.06.2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în contextul pandemiei COVID - 19 + anexa
 • Ordin nr. 4.635/26.06.2020 privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi alte instituţii publice din subordinea acestuia, pentru anul 2020
 • Ordin nr. 4.621/23.06.2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 • Ordin nr. 4.617/22.06.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 - 2021
 • Ordin nr. 4.596/19.07.2020 pentru completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.844/2016
 • Ordin nr. 4.567/18.06.2020 pentru completarea anexei nr. 1 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017 - 2018
 • Ordin nr. 4.549/17.06.2020 pentru suspendarea organizării şi desfăşurării unor activităţi prevăzute în anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020 - 2021, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019
 • Ordin nr. 4.544/16.06.2020 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini
 • Ordin nr. 4.540/16.06.2020 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, filieră „vocaţională”, profilul „sportiv”, specializarea „instructor sportiv” (disciplinele sportive „fotbal”, „handbal”, „baschet”, „volei”, „tenis de masă”)
 • Ordin nr. 4.532/15.06.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021
 • Ordin nr. 4.524/12.06.2020 privind înfiinţarea şi organizarea programelor universitare de master didactic
 • Ordin nr. 4.518/12.06.2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 (ordin comun cu Ministerul Sănătății - nr. MS: 1.076/12.06.2020 și Ministerul Muncii și Protecției Sociale nr. 3.936/12.06.2020) + recomandări elaborate de minister în baza acestui ordin 
 • Ordin nr. 4.494/10.06.2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014
 • Ordin nr. 4.488/09.06.2020 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, pe perioada stării de alertă
 • Ordin nr. 4.461/04.06.2020 privind organizarea şi desfăşurarea testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională în anul şcolar 2019-2020
 • Ordin nr. 4.458/04.06.2020 pentru completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.908/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Little Star" din municipiul Arad
 • Ordin nr. 4.450/03.06.2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.433/2014
 • Ordin nr. 4.441/02.06.2020 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat - 2020
  • Anexă - conține inclusiv calendarul etapei speciale
 • Ordin nr. 4.440/02.06.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.916/2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019 - 2020

_________________________________

V. MAI

 • Ordin nr. 4.406/28.05.2020 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „King George II" din municipiul Bucureşti
 • Ordin nr. 4.422/29.05.2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv si bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, pentru anul școlar 2019 - 2020.
  • Anexa 1Metodologia de organizare și desfășurare a probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv si bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, pentru anul școlar 2019- 2020
  • Anexa 2: Criterii pentru evaluarea proiectului
 • Ordin nr. 4.421/29.05.2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică, în anul şcolar 2019 - 2020
 • Ordin nr. 4.343/27.05.2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică - bullying
 • Ordin nr. 4.341/27.05.2020 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul de bacalaureat naţional 2020 + Norme metodologice de aplicare a ordinului nr. 4. 341/27.05.2020 (pdf)
 • Ordin nr. 4.326/22.05.2020 pentru completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, pentru anul şcolar 2020-2021
 • Ordin nr. 4.325/22.05.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual, pentru anul şcolar 2020-2021
 • Ordin nr. 4.324/22.05.2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016, pentru anul şcolar 2020-2021
 • Ordin nr. 4.323/22.05.2020 privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.222/2011, pentru anul şcolar 2019-2020
 • Ordin nr. 4.322/22.05.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul şcolar 2019 - 2020
 • Ordin nr. 4.321/22.05.2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.435/2014, pentru anul şcolar 2019 - 2020
 • Ordin nr. 4.317/21.05.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021 (inclusiv cele 6 anexe)
 • Ordin nr. 4.316/21.05.2020 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole în anul şcolar 2019 - 2020
 • Ordin nr. 4.307/21.05.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului național de Bacalaureat - 2020 + anexă: calendar examen
 • Ordin nr. 4.303/21.05.2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011
 • Ordin nr. 4.302/21.05.2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.259/2019
 • Ordin nr. 4.300/21.05.2020 privind completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.211/2018
 • Ordin nr. 4.298/20.05.2020 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale „secţie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat în anul şcolar 2019 - 2020
 • Ordin nr. 4.267/18.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării (ordin comun cu Ministerul Sănătății - nr. MS: 841/19.05.2020)
 • Ordin nr. 4.266/18.05.2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României (ordin comun cu Ministerul Sănătății - nr. MS: 840/19.05.2020)
 • Ordin nr. 4.261/15.05.2020 pentru modificarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.307/2020
 • Ordin nr. 4.259/15.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării (ordin comun cu Ministerul Sănătății - nr. MS: 827/15.05.2020) [ABROGAT]
 • Ordin nr. 4.253/13.05.2020 pentru modificarea anexei la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.241/2020 privind aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2019 - 2020
 • Ordin nr. 4.249/13.05.2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016
 • Ordin nr. 4.248/13.05.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.916/2019 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019 - 2020
 • Ordin nr. 4.247/13.05.2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011
 • Ordin nr. 4.246/13.05.2020 pentru modificarea și completarea ordinului nr. 3.844/2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului personalului didactic din învățământul preuniversitar, în contextul pandemiei COVID-19
 • Ordin nr. 4.220/769/08.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ (ABROGAT)
 • Ordin nr. 4.216/08.05.2020 pentru completarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.750/2019
 • Ordin nr. 4.206/06.05.2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului superior din România 
 • Ordin nr. 4.205/06.05.2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016

_________________________________

IV. APRILIE

 • Ordin nr. 4.156/27.04.2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în sistemul de învăţământ superior
 • Ordin nr. 4.151/24.04.2020 pentru modificarea ordinului nr. 3.473/17.03.2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 - 2018
 • Ordin nr. 4.135/21.04.2020 de aprobare a InstrucțiunII privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar
 • Ordin nr. 4.115/10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 - 2020 
 • Ordin nr. 4.020/07.04 2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învăţământului superior, pe durata stării de urgenţă pe teritoriul României (ABROGAT)
 • Ordin nr. 4.019/06.04 2020 privind suspendarea organizării şi desfăşurării evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, a simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2019 - 2020
 • Ordin nr. 3.992/02.04.2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic

_________________________________

III. MARTIE

 • [Abrogat prin Ordin nr. 3.237/5.02.2021] Ordin nr. 3.472/10.03.2020 privind aprobarea programelor pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, începând cu anul şcolar 2020 - 2021 (versiunea scan pdf este publicată aici)
 • Ordin nr. 3.463/09.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, precum şi a componenţei nominale a acestuia

_________________________________

II. FEBRUARIE

 • Ordin nr. 3.374/28.02.2020 pentru completarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2020, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.092/2020
 • Ordin nr. 3.371/28.02.2020 pentru aprobarea conţinutului şi formatului foilor matricole anexe la Certificatele de absolvire a Programului de formare psihopedagogică (nivelul I şi nivelul II)
 • Ordin nr. 3.241/12.02.2020 privind aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2019 - 2020
 • Ordin nr. 3.237/12.02.2020 pentru modificarea alineatului (1) al articolului 2 din ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.714/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România
 • Ordin nr. 3.201/07.02.2020 pentru modificarea Metodologiei de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3.177/660/2019 (ordin comun cu Ministerulu Muncii şi Justiţiei Sociale - nr. MMJS 543/21.02.2020)
 • Ordin nr. 3.200/07.02.2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare
 • Ordin nr. 4/3.166/08.01.2020 (ordin comun cu Ministerul Sănătăţiipentru modificarea Curriculumului de pregătire în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă, Curriculumului de pregătire în specialitatea medicină de laborator şi Curriculumului de pregătire în specialitatea neonatologie din anexa nr. 4 la ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

_________________________________

I. IANUARIE

 • Ordin nr. 3.126/29.01.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive universitare din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat
 • Ordin nr. 3.125/29.01.2020 privind structura anului şcolar 2020 - 2021
 • Ordin nr. 3.116/27.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2020 
 • Ordin nr. 3.115/27.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat
 • Ordin nr. 3.092/21.01.2020 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2020
 • Ordin nr. 3.069/20.01.2020 pentru modificarea „Curriculumului de pregătire în specialitatea obstetrică-ginecologie" din anexa nr. 4 la ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală*) - ordin comun cu Ministerul Sănătăţii nr. 1.850/11.12.2019
 • Ordin nr. 3.063/16.01.2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.750/2019
 • Ordin nr. 3.067/20.01.2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior din România
 • Ordin nr. 3.066/20.01.2020 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2019 - 2020, şi pentru aprobarea calendarului acestora
 • Ordin nr. 3.019/10.01.2020 pentru constituirea grupului de lucru privind elaborarea Normelor metodologice de aplicare a art. III din Legea nr. 221/2019 de modificare şi completare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • Ordin nr. 3.016/09.01.2020 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 15-a

_________________________________

2019

Noiembrie - Decembrie

 • Ordin nr. 5.259/12.11.2019
 • Ordin nr. 5.317/21.11.2019
 • Ordin nr. 5.318/21.11.2019 privind aprobarea auxiliarelor didactice din învățământul preuniversitar
 • Ordin nr. 5.532/11.12.2019 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021
 • Ordin nr. 5.558/12.12.2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin ordinul de ministru nr. 4.507/2018
 • Ordn nr. 5.629/23.12. 2019 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2019, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale, cu modificările și completările ulterioare

Notă: Ordinele de ministru care fac obiectul publicării în Monitorul Oficial vor fi disponibile în această pagină imediat după apariție. În măsura posibilităților, încercăm să le publicăm într-un format accesibil/ușor de utilizat.

Data publicării: 
Vineri, 20 Decembrie, 2019