Descriere

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email

Învățământul preuniversitar este parte integrantă a învățământului național constituit ca sistem, reunind unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale, autorizate sau acreditate. Este organizat pe niveluri, forme de învățământ și, după caz, filiere și profiluri, asigurând condițiile necesare pentru dobândirea competențelor-cheie și pentru profesionalizarea progresivă.

Sistemul de învăţământ preuniversitar are caracter deschis. Elevii din învăţământul preuniversitar se pot transfera de la o unitate şcolară la alta, de la o clasă la alta, de la un profil la altul şi de la o filieră la alta, în condiţiile stabilite prin metodologia elaborată de ministerul educaţiei.

Pluralismul educaţional este unul dintre atributele învățământului preuniversitar. În România funcționează școli publice sau private, în sistem de alternativă educațională (Step by Step, Waldorf, Freinet, Montessori etc.) care completează sistemul de învățământ clasic, deschizând perspective noi de abordare didactică și pedagogică a învățării.

Școlarizarea elevilor din învățământul preuniversitar se face preponderent în limba oficială a statului - limba română,  dar și în limba maternă a elevilor aparținând minorităților naționale, în cazul comunităților etnice mari, sau în limbi de circulație internațională (de regulă, în cazul școlilor private de tip internațional).

Pe durata şcolarizării în învăţământul preuniversitar, cu excepţia învăţământului postliceal, copiii sunt beneficiari ai alocaţiei de stat pentru copii, în condiţiile legii. Statul asigură, de asemenea, prin programe naționale Lapte și corn, alocarea unor alimente de bază, tuturor copiilor din învățământul primar și gimnazial.

Educația pentru excelență, care are ca beneficiari elevii și tinerii capabili de performanțe înalte reprezintă, de asemenea, un atribut important al învățământului preuniversitar românesc. Statul sprijină un asemenea tip de educație prin cursuri specifice, prin manifestări științifice și printr-un complex competițional de anvergură națională și internațională. 

Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative.

 Formele de organizare a învățământului preuniversitar sunt: 

 • învățământ cu frecvență
 • învățământ cu frecvență redusă.

Învăţământul general obligatoriu este format din:

 • învăţământul primar
 • învăţământul secundar inferior
 • 2 ani ai învăţământului secundar superior.

Structurile din cadrul Ministerului Educației, Naționale cu responsabilități în domeniu:

 • Direcția Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial
 • Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă
 • Direcția Minorități