Studii Postuniversitare

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Organizarea învăţământului postuniversitar

Programele postuniversitare sunt: programe postdoctorale de cercetare avansată; programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă; programe postuniversitare de perfecţionare.

Programele postdoctorale de cercetare avansată sunt destinate persoanelor care au obţinut o diplomă de doctor în ştiinţe cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral sau care au participat şi au obţinut certificatul de excelenţă la competiţiile „Marie Sklodowska Curie” organizate de Comisia Europeană, indiferent de momentul la care au dobândit titlul de doctor.

Programele postdoctorale au o durată de minimum un an şi pot fi finanţa de către instituţii publice sau de către operatori economici.

Programele postdoctorale pot fi organizate doar în cadrul şcolilor doctorale acreditate pentru organizarea de programe de studii universitare de doctorat sau în cadrul unităţilor de cercetare-dezvoltare, pe baza planului de cercetare propus de cercetătorul postdoctoral şi aprobat de instituţia gazdă.

Admiterea la programe postdoctorale se face pe baza metodologiei elaborate de instituţia gazdă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

La finalizarea programului postdoctoral, cercetătorul postdoctoral primeşte un atestat de studii postdoctorale.

Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă vizează actualizarea/dezvoltarea/perfecţionarea unei/unor competenţe ori unităţi de competenţă/competenţe din una sau mai multe calificări universitare ori din unul sau mai multe standarde ocupaţionale, aferente unei ocupaţii care poate fi practicată doar de un absolvent de studii universitare.

Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă pot fi organizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate, care au acreditate cel puţin programe de studii universitare de licenţă şi masterat în domeniul ştiinţific respectiv.

Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă pot fi organizate în regim cu taxă sau cu finanţare din alte surse.

Au dreptul să participe la studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă absolvenţii care au cel puţin studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

La finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională, instituţia organizatoare eliberează un certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice programului.

Ordinul nr. 4.750/2019, cu modificările și completările ulterioare, aprobă Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, iar ordinul nr. 5.370/2012 aprobă modelul certificatului de atestare a competenţelor profesionale şi al suplimentului descriptiv.

Programele postuniversitare de perfecţionare vizează actualizarea/dezvoltarea/perfecţionarea competenţelor absolvenţilor de studii universitare de scurtă durată, care nu au continuat studiile pentru a obţine o diplomă de licenţă.

Programele postuniversitare de perfecţionare pot fi organizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate, care au acreditate cel puţin programe de studii universitare de licenţă şi masterat în domeniul ştiinţific respectiv.

Programele postuniversitare de perfecţionare pot fi organizate în regim cu taxă sau cu finanţare din alte surse.

Au dreptul să participe la programe postuniversitare de perfecţionare absolvenţii care deţin diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată sau diplomă de licenţă ori echivalentă.

La finalizarea programelor postuniversitare de perfecţionare, instituţia organizatoare eliberează un certificat de absolvire.