Studii universitare de licență

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Programele de studii universitare de licență reprezintă ciclul I de studii universitare și corespund unui număr de minimum 180 şi maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, sau între minimum 240 şi maximum 300 de credite, în cazul dublei specializări, şi se finalizează prin nivelul 6 din Cadrul Naţional al Calificărilor/Cadrul European al Calificărilor (vezi anc.edu.ro).

Structura instituțiilor de învățământ superior, oferta educațională, precum și capacitatea maximă de școlarizare se regăsesc în Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor, elaborat anual de către Ministerul Educației și aprobat prin hotărâre a Guvernului,.

Programele de studii universitare de licenţă se pot organiza la formele de învăţământ cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi la distanţă.

La învăţământul cu frecvenţă durata specifică a studiilor universitare de licenţă este, după caz, de 3 - 4 ani şi corespunde unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii.

Durata programelor de studii universitare de licenţă în domeniile artele spectacolului, ştiinţe inginereşti, ştiinţe juridice şi teologie pastorală este de 4 ani, pentru cele din domeniul muzică este de 3 sau 4 ani, în funcţie de specializare, iar pentru cele din domeniile ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică este de 3 sau 4 ani, în funcţie de arma sau serviciul şi specialitatea militară.

Fac excepţie, programele de studii de licenţă din domeniile reglementate la nivelul Uniunii Europene, care se pot organiza doar la forma de învăţământ cu frecvenţă,  într-un program de studii universitare oferit comasat/ unitar (ciclul I și II), cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani, diplomele obţinute fiind echivalente diplomei de master.

Studiile universitare de licenţă la forma de învăţământ cu frecvenţă se organizează în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.

Admiterea. Pot participa la admiterea în ciclul I de studii universitare absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.

Pentru detalii privind organizarea și desfășurarea concursurilor de admitere, puteți consulta Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în învăţământul superior în ciclurile de studii universitare de scurtă durată, de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată prin Ordinul de ministru nr. 3.693/2024.

Finalizarea studiilor. Programele de studii universitare de licenţă se finalizează după promovarea examenului de licență/ examen de diplomă pentru învăţământul universitar de licenţă din domeniul ştiinţelor inginereşti, prin obținerea diplomei de licenţă, diplomei de inginer, diplomei de arhitect sau, după caz, diplomei de urbanist.

Pentru detalii privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare, puteți consulta Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire, licenţă/diplomă şi disertaţie, aprobată prin ordinul ministrului educației nr. 3.691/2024.

Cadru normativ: