Anunț privind prelungirea termenului pentru demararea procedurii de selecție a ONG-urilor în vederea constituirii consorțiului de organizații neguvernamentale cu rol consultativ pentru activitățile Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
31.01.2023

Secretariatul General al Guvernului (SGG) lansează anunțul de selecție adresat ONG-urilor interesate de poziția de membru în cadrul for-ului inter-instituțional cu rol consultativ pe lângă lucrările Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației (CERB), organism care funcționează la nivelul central al Guvernului României. În acest mod, mediul asociativ din România poate contribui cu expertiză semnificativă și relevantă, provenită din experiență, bazată pe interacțiunile directe cu statul, oferind plus-valoare în domeniile de interes vizate de reformele structurale de debirocratizare.

ONG-urile interesate să participe în cadrul procesului de selecție pot transmite, până la data de 20.02.2023, la adresa de e-mail guvernare.deschisa@gov.ro, dosarul de candidatură, conform cerințelor stipulate în grila de selecție alăturată prezentului anunț. Astfel, selecția membrilor din partea sectorului asociativ va respecta criteriile transparenței, fiind accesibile criteriile tehnice pentru acordarea punctajului de selecție de către membrii CERB.

În vederea depunerii candidaturilor, organizațiile neguvernamentale trebuie să transmită următoarele documente:

 1. Adresa solicitant prin care propune un reprezentant, persoană fizică, care să facă parte din Consorțiu;

 2. Documentele de constituire și de înregistrare a organizației, forma actualizată:

  1.  Act constitutiv (unde este cazul)

  2.  Statut

  3. Hotărârea judecătorească definitivă de înființare, care să ateste personalitatea juridică;

 3. Copia C.I./buletin pentru reprezentantul propus;

 4. Curriculum Vitae al reprezentantului propus format Europass, semnat și datat;

 5. Documentele din care să rezulte funcționarea neîntreruptă a organizației în ultimii 3 ani fiscali integrali - rapoarte de activitate;

 6. Documentele prin care să facă dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce privește scopul propus sau să prezinte scrisori de recomandare;

 7. Tabel centralizator cu privire la proiectele derulate în ultimii 3 ani integrali ai organizației, asumat de reprezentantul legal al organizației, însoțit de documentele justificative pentru fiecare proiect (ex.: contracte de parteneriat, contracte de finanțare, rapoarte de eveniment etc.);

 8. Scrisorile de recomandare pentru solicitant din partea partenerilor cu care a colaborat.

Candidații eligibili sunt reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale,  care trebuie să îndeplinească următoarele aptitudini și criterii minimale:

 1. să demonstreze experiență semnificativă în implementarea de acțiuni în domeniul selectat la depunerea candidaturii;

 2. să demonstreze abilitatea de a colecta și de a reprezenta interesele comunității societății civile în contextul colaborării cu autoritățile administrației publice sau în alte forumuri multipartite;

 3. să demonstreze experiență în colaborarea cu autoritățile administrației publice;

 4. să demonstreze recunoaștere ca actor relevant în cadrul societății civile la nivel național sau local;

 5. să nu practice și să nu promoveze un discurs instigator la ură.

În procedura de selecție a candidaților se va avea în vedere asigurarea egalității de șanse. Astfel, se va avea în vedere să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.

Domeniile în care ONG-urile pot contribui prin rolul consultativ din cadrul consorțiului sunt: digitalizare, cercetare și inovare, finanțe, justiție, apărare, economie, energie, transporturi, agricultură, dezvoltare, investiții și proiecte europene, muncă și protecție socială, sănătate, educație, afaceri interne, cultură, tineret și sport, afaceri externe, securitate cibernetică.

Angajamentul Elaborarea unui mecanism sustenabil de debirocratizare la nivelul administrației publice centrale, inclus în Planul Național de Acțiune 2020-2022 al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, prevede constituirea mecanismului colaborativ mixt guvern - consorțiu ONG-uri de monitorizare a nivelului birocrației.

Calendar procedură de selecție

Procedura de sistem

Perioada

Lansare anunțului de înscriere

19 decembrie 2022

Perioada de înscriere

19 decembrie 2022 – 18 ianuarie 2023

Perioada de prelungire a termenului de înscriere

Termen: 20 februarie 2023

Evaluarea candidaturilor

20 februarie - 10 martie 2023

Contestații

10 - 17 martie 2023

Afișarea rezultatelor finale

24 martie 2023

 

Etichetă :