Date publice deschise

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

I. Ce sunt datele deschise

II. Cadru normativ

III. Seturi de date 2020-2021

III. Arhivă: Seturi de date 2016 - 2019

***

I. Ce sunt datele deschise

 

Datele publice deschise sunt acele date produse sau deţinute de către autorităţile publice, puse la dispoziţia cetăţenilor în mod gratuit, liber de accesat, reutilizat şi redistribuit.

Principalele caracteristici ale datelor deschise:

 • sunt procesabile prin mijloace automate
 • sunt furnizate într-un format deschis, asupra căruia nicio entitate nu deţine control exclusiv 
 • beneficiază de o licenţă deschisă, care permite folosirea liberă a datelor, inclusiv în scop comercial, fără ca aceasta să fie limitată prin drepturi de proprietate intelectuală. 

În România, prin Legea nr. 109/2007 a fost implementată Directiva 2003/98/CE şi reglementată reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, în vederea creării unor noi produse şi servicii informaţionale. Potrivit acestei legi, instituţiile publice trebuie să asigure condiţiile necesare pentru a facilita accesul publicului interesat la documentele disponibile pentru reutilizare.

De asemenea, România a aderat la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) care urmărește angajarea guvernelor în promovarea transparenţei, combaterea corupţiei şi utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare şi dialogul cu cetăţenii, în special prin elaborarea şi implementarea de politici în domeniul datelor publice deschise. Participarea României la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă şi Planul de Acţiune Naţional au fost aprobate de Guvernul României la 11 aprilie 2012. Ministerul Educației și Cercetării își propune să vină în sprijinul potențialilor beneficiari ai datelor deschise și să realizeze consultarea constantă a acestora. 

---

II. Cadru normativ

 • Legislaţie internă

► LEGEA nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

► LEGE nr. 299/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

► LEGEA nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 

► LEGEA nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

► OG nr. 4/2010 privind instituirea INSPIRE

 • Legislaţie Uniunea Europeană

► Ministerial declaration on egovernment Malmo 2009

► European eGovernment Action Plan 2011-2015 

► Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul regiunilor privind datele deschise 

► Directiva UE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public 2013

► Directiva INSPIRE

---

III. Seturi de date 2020 - 2021 

► Învățământ superior

 • Structura instituțiilor de învățământ superior de stat, particular acreditate, domeniile de studii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2020 - 2021, conform H.G. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020 - 2021 (fișier .xls) / [data publicării: 11.12.2020]
 • Situație statistică privind personalul nedidactic și auxiliar din învățământul superior de stat și privat din România / dată de referință: 1 ianuarie 2020 (fișier .xls). Datele sunt actualizate la începutul anului calendaristic și provin de la toate instituţiile care au raportat. [data publicării: 04.12.2020]
 • Situație statistică privind personalul de cercetare din învățământul superior de stat și privat din România / dată de referință: 1 ianuarie 2020 (fișier .xls). Datele sunt actualizate la începutul anului calendaristic și provin de la toate instituţiile care au raportat. [data publicării: 04.12.2020]
 • Situații statistice privind personalul didactic din învățământul universitar de stat și privat din România / dată de referință: 1 ianuarie 2020. Datele sunt actualizate la începutul anului calendaristic. [data publicării: 27.11.2020]
  • Personal didactic universitar titular (fișier .xls)
  • Personal didactic universitar pe grupe de vârstă (fișier .xls)
  • Personal didactic universitar cu vârsta peste 65 ani (fișier .xls)
 • Situație statistică privind studenții înmatriculați la forma de studiu Doctorat în universitățile din România  (stat + privat) / dată de referință: 1 ianuarie 2020 (fișier .xls): datele sunt actualizate la începutul anului calendaristic [data publicării: 20.11.2020]
 • Situație statistică privind studenții înmatriculați la forma de studiu Master în universitățile din România  (stat + privat) / dată de referință: 1 ianuarie 2020 (fișier .xls): datele sunt actualizate la începutul anului calendaristic [data publicării: 13.11.2020]
 • Situație statistică privind numărul de studenți înmatriculați la forma de studiu Licență în universitățile din România (stat + privat)  / dată de referință: 1 ianuarie 2020 (fișier .xls): datele sunt actualizate la începutul anului calendaristic [data publicării: 06.11.2020]
 • Rețeaua instituțiilor de învățământ superior (fișier .xls): include datele tuturor instituțiilor de învățământ superior de stat și private care funcționează în anul universitar 2020-2021 [data publicării: 30.10.2020]

► Învățământ preuniversitar

 • Rezultatele înregistrate la examenul național de Bacalaureat 2020: sesiunea I + sesiunea a II-a  (fișiere .xls) [data publicării: 18.12.2020]
 • Rezultatele înregistrate la Evaluarea Națională a absolvenților de clasa a VIII-a (2020), inclusiv codurile unice atribuite prima dată anul acesta: fișier .xls [data publicării: 11.12.2020]
 • Situaţie statistică: Ocuparea normelor/posturilor didactice de predare din învățămâmtul preuniversitar, la nivel național, pe discipline și categorii de personal / anul școlar 2020-2021 (fișier .xls) - datele sunt extrase/actualizate la începutul anului școlar [data publicării: 27.11.2020] 
 • Situaţie statistică: Ocuparea normelor/posturilor didactice de predare din învățămâmtul preuniversitar, la nivel național, pe categorii de personal  / anul școlar 2020-2021 (fișier .xls) - datele sunt extrase/actualizate la începutul anului școlar [data publicării: 20.11.2020] 
 • Situație statistică privind numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat - învățământ de masă, special, CJRAE/CMBRAE, inspectorate școlare, cluburi sportive școlare, palate și cluburi ale copiilor / anul școlar 2020-2021 (fișier .xls) - datele sunt extrase/actualizate la începutul anului școlar [data publicării: 13.11.2020]
 • Situație statistică privind numărul de elevi înmatriculați în sistemul de învățământ preuniversitar din România/unitate de învățământ - anul școlar 2020-2021 (fișier .xls): datele sunt extrase/actualizate la începutul anului școlar [data publicării: 06.11.2020]
 • Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2020-2021 (fișier .xls)documentul include datele tuturor unităților de stat și private subordonate Ministerului Educației și Cercetării care funcționează în acest an școlar [data publicării: 30.10.2020]
Data publicării: 
Miercuri, 11 Ianuarie, 2017