Direcţia Generală Economică

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
16.05.2016
Versiune tiparSend by email

Obiectivul general al Direcţiei Generale Economice este asigurarea și gestionarea eficientă și eficace a resurselor financiare și umane în vederea îndeplinirii misiunii Ministerului Educației.

Funcții

 1. Elaborarea cadrului normativ aplicabil domeniului de referință
 2. Fundamentarea și proiecția bugetului anual, al bugetului pe programe și executarea bugetului propriu ministerului
 3. Monitorizarea și evaluarea execuției bugetare și propunerea de recomandări de acțiuni corective/ de îmbunătățire, pe baza rapoartelor realizate
 4. Furnizarea de asistență pentru departamentele Ministerului, instituțiile subordonate, coordonate, inclusiv în elaborarea componentei bugetare din Planul Strategic Instituțional
 5. Fundamentarea și elaborarea componentelor financiare ale strategiilor sectoriale din domeniul de competență al ministerului
 6. Reprezentarea ministerului în grupurile interministeriale în domeniul de competență al direcției generale
 7. Gestionarea și dezvoltarea profesională a resurselor umane ministerului, precum și gestionarea salarizării personalului ministerului
 8. Gestionarea eficientă și eficace a activității de soluționare a petițiilor și memoriilor

1. Elaborarea cadrului normativ aplicabil domeniului de referință

 • formularea de propuneri pentru organizarea și funcționarea activității economico – inanciare și prezentarea lor spre aprobare;
 • formularea de propuneri pentru organizarea și funcționarea activităților de normare, încadrare și salarizare, precum și prezentarea lor spre aprobare.

2. Fundamentarea și proiecția bugetului anual, al bugetului pe programe și executarea bugetului propriu ministerului

 • consultarea factorilor interesați și colectarea datelor pentru întocmirea bugetului anual și al celui pe programe;
 • estimarea, împreună cu părțile interesate, a costurilor de cofinanțare în proiectele derulate din fonduri nerambursabile;
 • actualizarea bugetului, după caz;
 • executarea bugetului aparatului propriu.

3. Monitorizarea și evaluarea execuției bugetare și propunerea de recomandări de acțiuni corective/ de îmbunătățire pe baza rapoartelor realizate

 • stabilirea, împreună cu departamentele Ministerului, a indicatorilor de performanță pentru o execuție financiară eficace și eficientă;
 • urmărirea execuției bugetare a instituțiilor din subordine;
 • urmărirea creditorilor și recuperarea debitelor;
 • elaborarea de  rapoarte anuale/periodice conținând propuneri de măsuri corective/de îmbunătățire;
 • organizarea și efectuarea controlului financiar preventiv propriu;
 • organizarea și funcționarea operațiunilor de angajare, lichidare, ordonanțare și plata cheltuielilor.

4. Furnizarea de asistență pentru departamentele , instituțiile subordonate, coordonate, inclusiv în elaborarea componentei bugetare din Planul Strategic Instituțional

5. Fundamentarea și elaborarea componentelor financiare ale strategiilor sectoriale din domeniul de competență al

6. Reprezentarea ministerului în grupurile interministeriale în domeniul de competență al direcției generale.

7. Gestionarea și dezvoltarea profesională a resurselor umane ale ministerului, precum și gestionarea salarizării personalului

 • recrutarea, selecția, încadrarea și promovarea personalului propriu;
 • identificarea nevoilor de formare profesională și gestionarea participării angajaților la programe specifice de pregătire.
 • asigurarea actualizării statului de funcții și fundamentarea cheltuielilor de personal;
 • asigurarea salarizării personalului din Minister și a celui din unitățile și instituțiile  subordonate;
 • furnizarea de asistență în elaborarea fișelor de post și gestionarea acestora  

8. Gestionarea eficientă și eficace a activității de soluționare a petițiilor și memoriilor

 • identificarea problemelor recurente apărute în textul petițiilor și memoriilor, a timpului necesar soluționării acestora precum și a transmiterii răspunsurilor către petenți; 
 • identificarea de măsuri privind problemele evidențiate la punctul a);
 • valorificarea răspunsurilor prin elaborarea de propuneri de măsuri corective și/sau de îmbunătățire a activității;
 • elaborarea unui Raport anual înaintat Secretarului General.

Beneficiari:  Ministru, Secretarii de Stat, Secretarul General, departamentele Ministerului

Furnizori de servicii: inspectorate școlare, școli, universități, departamentele   Ministerului , instituțiile subordonate/coordonate, INS

 • Departament subordonat: Direcția Financiar Contabilitate

Director general: Mihai Păunică

e-mail: mihai.paunica@edu.gov.ro