Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman (OI POCU)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman (OI POCU) funcţionează la nivel de direcţie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi asigură implementarea Axei prioritare 6 – Educație și competențe din cadrul Programului Operațional Capital Uman. OI POCU preia activităţile şi responsabilităţile OI POSDRU, până la închiderea programului operaţional sectorial 2007-2013.

Ce este Programul Operaţional Capital Uman?

Programul Operațional Capital Uman stabilește prioritățile de investiții, obiectivele și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane şi contribuie la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat 2014 - 2020, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene.

 

Echipa de Conducere

Director: Ella ȘTEFAN

e-mail: ella.stefan@oiposdru.edu.ro

Structura organizatorică a OIPOCU din cadrul MEN

SERVICIUL SELECȚIE ȘI CONTRACTARE

Șef Serviciu: Dorina ZLOTA

este responsabil pentru  selecția cererilor de finanțare, încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă;

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Șef Serviciu: Mihaela VIZITIU

asigură informarea beneficiarilor, funcționarea și utilizarea corectă a sistemului informatic MySMIS, gestionează managementul calității și al riscurilor, efectuează verificarea ex-ante a propunerilor de modificare a contractelor de finanțare;

SERVICIUL  JURIDIC ŞI CONSTATARE ȘI STABILIRE NEREGULI

Șef Serviciu: Valentin DINU

întreprinde măsuri de prevenire şi detectare a neregulilor,  asigură recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli și monitorizează evoluția recuperării debitelor;

SERVICIUL VERIFICARE PROIECTE FINANȚATE

Șef Serviciu: Adina COLTESCU

asigură monitorizarea tehnică și financiară a proiectelor finanțate;

UNITATEA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

(la nivel de serviciu)

gestionează proiectele de asistență tehnică pentru implementarea POCU.

 

Etichete: