Direcția Tehnologia Informației și Comunicației

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
16.05.2016
Versiune tiparSend by email

Obiectivul general al Direcția Tehnologia Informației și Comunicației vizează monitorizarea și/sau coordonarea activităților desfășurate în domeniul tehnologiei informației în educație, precum și dezvoltarea și gestionarea bazelor de date aferente sistemului educațional și sistemului CDI în colaborare cu instituțiile de resort din subordinea sau coordonarea Ministerului Educației Naționale.

Funcții

 1. Monitorizarea demersurilor de informatizare în domeniul educației, precum și  elaborarea de propuneri de îmbunătățire a acestora
 2. Asigurarea sprijinului tehnic ministerului, instituțiilor și unităților din subordine/coordonare
 3. Elaborarea, gestionarea și întreținerea sistemelor informatice și a bazelor de date
 4. Monitorizarea realizării și utilizării sistemelor informatice pentru îmbunătățirea activității ministerului și a imaginii publice a acestuia
 5. Reprezentarea ministerului în grupuri de lucru interministeriale, consilii, comitete, reuniuni interne și internaționale

Atribuții

1. Monitorizarea demersurilor de informatizare în domeniul educației, precum și  elaborarea de propuneri de îmbunătățire a acestora

 • elaborarea programului/planului de lucru/planului managerial/planului operațional al ministerului în domeniul guvernanței IT aferent sistemului educațional, formării profesionale și a sistemului CDI;
 • propunerea de strategii, linii directoare și planuri anuale de acțiune pentru realizarea obiectivelor din cadrul programului/ planului anual de lucru/ planului managerial / planului operațional IT în domeniul educației;
 • inițierea de proiecte de dezvoltare IT în sistemul educațional din România;
 • analizarea, sintetizarea și corelarea propunerilor înaintate de unitățile școlare privind realizarea de proiecte de tehnologia informației și formare profesională de specialitate, în spiritul strategiilor și politicilor de guvernanță IT ale Guvernului României;
 • implementarea și monitorizarea proiectelor din domeniul IT și propune luarea unor măsuri corective, dacă este cazul;
 • asigurarea relevanței, calității și livrarea la timp a rapoartelor de monitorizare IT;
 • monitorizarea aplicării politicilor de securitate cibernetică în educație;
 • dezvoltarea instrumentelor de interoperabilitate a sistemelor informatice proprii și monitorizează schimbul de date între instituțiile statului.

2. Asigurarea sprijinului tehnic ministerului, instituțiilor și unităților din subordine/coordonare

 • coordonarea activității de monitorizare a administrării sistemelor informatice și echipamentelor IT din dotarea ministerului și din dotarea instituțiilor de învățământ;
 • coordonarea activității compartimentelor informatizare din cadrul inspectoratelor școlare județene/ISMB;
 • coordonarea implementării și sprijinirea rulării aplicațiilor în teritoriu;
 • coordonarea executării lucrărilor specifice de întreținere a bazelor de date, de cercetare selectivă, diagnoză și prognoză a ministerului și sistemului educațional;
 • furnizarea de rapoarte specifice pe baza datelor din sistemele informatice ale ministerului.  

3. Elaborarea, gestionarea și întreținerea sistemelor informatice și a bazelor de date

 • propunerea, elaborarea și administrarea sistemelor informatice cu bazele de date necesare sistemului de educație și formare profesională și a sistemului CDI; 
 • administrarea datelor privind examenele naționale și întocmirea lucrărilor specifice privind repartizările computerizate ale elevilor (admitere în liceu și școala de arte și meserii) /profesorilor( repartizarea computerizată în urma concursului de ocupare a posturilor).
 • întocmirea bazei de date a bibliotecilor din sistemul național de învățământ cu informații referitoare la fondul de documente deținut, număr elevi și cadre didactice din fiecare unitate de învățământ în care funcționează biblioteci școlare

4. Monitorizarea realizării și utilizării sistemelor informatice pentru îmbunătățirea activității ministerului și a imaginii publice a acestuia

 • proiectarea, elaborarea și gestionarea site-ului ministerului;
 • asigurarea infrastructurii de comunicații în interiorul MEN, între MEN și organizațiile descentralizate din teritoriu etc.
 • dezvoltarea și administrarea rețelei Intranet a MEN și derularea de fluxuri specifice managementului de documente în format electronic;
 • facilitarea, prin mijloace informatice, a accesului public la datele deschise din domeniul educației;
 • coordonarea proceselor de mentenanță ale portalurilor MEN și ale sistemelor informatice;
 • gestionarea sistemului de videoconferință și utilizarea lui eficientă.
 • asigurarea asistenței echipelor de proiect în care MEN este beneficiar sau partener, în vederea validării specificațiilor tehnice care se propun a fi implementate, pentru asigurarea cadrului coerent și unitar de dezvoltare și optimizare a sistemelor informatice la nivelul MEN.

5. Reprezentarea ministerului în grupuri de lucru interministeriale, consilii, comitete, reuniuni interne și internaționale:

 • participarea în grupuri de lucru comitete și comisii naționale intra- și interministeriale în domeniul educației și al tehnologiei informației;
 • participarea, la solicitarea ministrului educației, la grupuri de lucru, comitete, reuniuni, sau orice manifestări internaționale din domeniul specific de activitate.