Ordine de ministru (arhivă 2021)

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
03.04.2023

Secțiune principală: Legislație: ordine de ministru

2021

 • Ordin nr. 6.000/30.12.2021 privind aprobarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) și a Metodologiei de implementare și utilizare a modulului informatic MATE pentru prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii
 • Ordin nr. 5.992/29.12.2021 privind aprobarea listei competițiilor pe discipline școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în anul școlar 2021-2022 (anexele sunt disponibile aici)
 • [ABROGAT] Ordin nr. 5.870/22.12.2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
 • Ordin nr. 5.825/17.12.2021 pentru aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru anul 2022
 • Ordin nr. 5.824/17.12.2021 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2022 
 • Ordin nr. 5.823/17.12.2021 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2022
 • Ordin nr. 5.626/24.11.2021 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2021 - 2022
 • Ordin nr. 5.566/05.11.2021 privind aprobarea Listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2021 - 2022, în condiţiile legii, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică (nivelurile I şi II) şi pentru stabilirea instituţiilor de învăţământ superior care organizează probe ale examenelor în vederea obţinerii gradelor didactice II şi I în învăţământul preuniversitar
 • Ordin nr. 5.578/10.11.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 - 2023 (ordin + anexă)
 • Ordin nr. 5.558/05.11.2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (ordin comun cu Ministerul Sănătății: nr. 2.389/05.11.2021)
 • [ABROGATOrdin nr. 5.550/03.11.2021 pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 5.447/2020 
 • Ordin nr. 5.549/05.11.2021 privind structura anului școlar 2021-2022
 • Ordin nr. 5.493/25.10.2021 privind aprobarea programei școlare pentru disciplina Limba hindi - Limba modernă 2, clasele a IX-a - a XII-a (nivel liceal)
 • Ordin nr. 5.487/20.10.2021 privind aprobarea cuantumurilor indexate ale bursei speciale acordate de către Ministerul Educației copiilor din familiile persoanelor decedate în exploziile care au avut loc la Exploatarea Minieră Petrila (15 noiembrie 2008) și la Exploatarea Minieră Uricani, județul Hunedoara
 • Ordin nr. 5.454/13.10.2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021
 • [ABROGAT] Ordin nr. 5.338/01.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică (ordin comun cu Ministerul Sănătății: nr. 1.082/01.10.2021)
 • Ordin nr. 5.255/10.09.2021 privind verificarea respectării eticii şi deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990 - 2016
 • [ABROGATOrdin nr. 5.196/3.09.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică (ordin comun cu Ministerul Sănătății: nr. 1.756/03.09.2021)
 • Ordin nr. 5.195/3.09.2021 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
 • Ordin nr. 5.183/1.09.2021 privind componența Comisiei Naționale a Bibliotecilor pentru mandatul 2021-2023 (ordin comun cu Ministerul Culturii: nr. 3.452/09.09.2021)
 • Ordin nr. 5.157/31.08.2021 privind implementarea catalogului electronic în școli-pilot
 • Ordin nr. 5.154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar
 • Ordin nr. 5.152/30.08.2021 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2021 - 2022
 • Ordin nr. 5.151/30.08.2021 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2022 (+ anexă: calendar examen)
 • Ordin nr. 5.150/30.08.2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023
  • Anexe 1 + 2 + 4 + 5 
  • Anexa nr. 3:  Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale
 • Ordin nr. 5.149/30.08.2021 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2021 - 2022 (+ anexă: calendar examen)
 • Ordin nr. 5.138/27.08.2021 privind acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2021 - 2022
 • Ordin nr. 4.597/6.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
 • Ordin nr. 4.469/26.07.2021 privind aprobarea Metodologiei de punere în aplicare a prevederilor art. 223 alin. (2^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 
 • Ordin nr. 4.075/5.07.2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Educației + anexa 
 • Ordin nr. 4.050/29.06.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de stat
 • Ordin nr. 3.909/14.06.2021 privind modificarea Metodologiei de selecţie a personalului din România pentru posturi didactice din cadrul sistemului şcolilor europene, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.475/2018
 • Ordin nr. 3.859/27.05.2021 privind completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, aprobată prin Ordinului ministrului educaţiei naționale nr. 4.433/2014
 • Ordin nr. 3.858/27.05.2021 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale prevăzută în anexa 3 la Ordinul ministrului educaţiei și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordin nr. 3.852/27.05.2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2021
 • Ordin nr. 3.755/560/29.04.2021 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
 • Ordin nr. 3.749/28.04.2021 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2021 (anexă inclusă)
 • Ordin nr. 3.747/28.04.2021 privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2021 
 • Ordin nr. 3.744/28.04.2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.455/2020 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) în anul școlar 2020-2021
 • Ordin nr. 3.721/23.04.2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022
 • Ordin nr. 3.713/21.04.2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordin nr. 3.691/19.04.2021 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.797/2017
 • Ordin nr. 3.690/19.04.2021 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susținute de absolvenții secțiilor bilingve româno-spaniole în anul școlar 2020-2021
 • Ordin nr. 3.689/19.04.2021 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale „secție bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat în anul școlar 2020-2021
 • Ordin nr. 3.665/14.04.2021 prentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.141/2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională
 • Ordin nr. 3.663/14.04.2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.460/31.08.2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare
 • Ordin nr. 3.654/12.04.2021 privind înființarea, organizarea și funcțlonarsa bazelor de practlcă pedagogică
 • Ordin nr. 3.647/7.04.2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.462/2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2020-2021
 • Ordin nr. 3.611/31.03.2021 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2020-2021
 • Ordin nr. 3.559/29.03.2021 privind acreditarea programelor de formare continuă
 • Ordin nr. 3.558/29.03.2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020 - 2021
 • Ordin nr. 3.499/16.03.2021 pentru modificarea Ordinului nr. 3.449/5.03.2021 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020 - 2021 
 • Ordin nr. 3.482/11.03.2021 privind punerea în aplicare a procedurii operaționale/procedurii proprii de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor cadru de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa 2 la Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și cmpletările ulterioare, cu valoarea estimată, fără TVA, mai mică decât pragul corespunzător prevăzut la art. 7, alin. 1, litera c) + Procedură proprie emisă în baza ordinului nr. 3.482/11.03.2021
 • Ordin nr. 3.473/10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii
 • Ordin nr. 3.462/9.03.2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2020-2021
 • Ordin nr. 3.460/6.03.2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.300/2021
 • Ordin nr. 3.459/280/6.03.2021 privind modificarea și completarea ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/4.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 
 • Ordin nr. 3.449/5.03.2021 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020 - 2021 
  • Anexa 1Calendarul simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020 - 2021
  • Anexa 2Conținuturi pentru simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020 - 2021
  • Anexa 3Conținuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat în anul școlar 2020 - 2021
 • Ordin nr. 3.322/24.02.2021 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2021 
 • Ordin nr. 3.321/24.02.2021 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2021 
 • Ordin nr. 3.320/24.02.2021 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2021 
 • Ordin nr. 3.300/19.02.2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală", pentru elevii până la clasa a VIII-a, inclusiv
 • [ABROGAT] Ordin nr. 3.243/5.02.2021 privind structura anului şcolar 2021 - 2022 
 • Ordin nr. 3.238/5.02.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii 
 • Ordin nr. 3.237/5.02.2021 privind aprobarea programelor pentru susținerea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020 - 2021
 • Ordin nr. 3.235/4.02.2021 al ministrului educației pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (ordin comun cu Ministerul Sănătății - nr. MS: 93)
 • Ordin nr. 3.229/2.02.2021 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2021
  • Anexe 1 - 5: Cultură generală1 - 2 - 3 - 4 - 5  (pag. 1 - 661)
  • Anexă 6Învățământ special (pag. 662 - 684)
  • Anexe 7 - 8Discipline tehnologice + pregătire și instruire practică: 7 + 8 (pag. 685 - 1.046)
  • Anexe 9 - 10Activități extracurriculare din palate și cluburi ale copiilor9 - 10 (pag. 1.047 - 1.347)
  • Ordin nr. 3.235/4.02.2021 al ministrului educației pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (ordin comun cu Ministerul Sănătății - nr. MS: 93)
 • Ordin nr. 3.174/25.01.2021 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - sesiunea februarie 2021, aprobată prin ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5005/2014 
 • [ABROGATOrdin nr. 3.108/12.01.2021 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020
 • Ordin nr. 3.090/8.01.2021 pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar