Ordine de ministru (arhivă 2019 - 2020)

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
03.04.2023

Secțiune principală: Legislație: ordine de ministru

2020

XII. Decembrie

XI. Noiembrie

X. Octombrie

IX. Septembrie

VIII. August

VII. Iulie

VI. Iunie

V. Mai

IV. Aprilie

III. Martie

II. Februarie

I. Ianuarie

***

XII. DECEMBRIE

 • Ordin nr. 6.265/21.12.2020 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2020 - 2021 
 • Ordin nr. 6.201/16.12.2020 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 17-a
 • Ordin nr. 6.122/7.12.2020 privind modificarea ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.972/2020 pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar
 • Ordin nr. 6.106/3.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
 • Ordin nr. 6.100/2.12.2020 privind modificarea anexei la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) 

XI. NOIEMBRIE

 • Ordin nr. 6.091/27.11.2020 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.708/2020 privind desemnarea membrilor Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar
 • Ordin nr. 6.063/24.11.2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
 • Ordin nr. 6.037/17.11.2020 privind modificarea art. 1 din ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.141/2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională
 • Ordin nr. 6.018/16.11.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.103/2019 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar
 • Ordin nr. 5.991/11.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 - 2022 
  • AnexăMetodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 - 2022
 • [ABROGATOrdin nr. 5.977/9.11.2020 privind suspendarea aplicării unor prevederi ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020
 • Ordin nr. 5.976/9.11.2020 privind aprobarea programelor pentru susţinerea examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar
  • Anexa 1P R O G R A M E L E pentru susţinerea examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar
 • Ordin nr. 5.975/9.11.2020 privind aprobarea programelor pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
  • Anexa 1 [arhivă RAR]: P R O G R A M E L E pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
  • Anexa 2Lista disciplinelor pentru care au fost aprobate programele pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
 • Ordin nr. 5.972/8.11.2020 pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar
 • Ordin nr. 5.967/6.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile
 • Ordin nr. 5.956/4.11.2020 privind înfiinţarea centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă 
 • Ordin nr. 5.924/3.11.2020 pentru suspendarea prevederilor ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare

_________________________________

X. OCTOMBRIE

 • Ordin nr. 5.867/22.10.2020 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti
 • Ordin nr. 5.864/22.10.2020 pentru retragerea acreditării Şcolii doctorale Ordine publică şi siguranţă naţională din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti
 • Ordin nr. 5.863/22.10 2020 pentru retragerea acreditării Şcolii doctorale Drept din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti 
 • Ordin nr. 5.767/15.10.2020 privind acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2020-2021
 • Ordin nr. 5.737/13.10.2020 privind subvenţionarea unor cheltuieli prin derogare de la prevederile art. 3 şi 4 din ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.130/2019 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenţiilor cămine-cantine pentru instituţiile de învăţământ superior de stat din România
 • Ordin nr. 5.736/13.10.2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 - 2018, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.473/2017 
 • Ordin nr. 5.708/08.10.2020 privind desemnarea membrilor Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar
 • Ordin nr. 5.675/01.10.2020 privind aprobarea cuantumurilor indexate ale bursei speciale acordate în anul școlar 2020-2021 de către Ministerul Educației și Cercetării copiilor din familiile persoanelor decedate în exploziile care au avut loc la Exploatarea Minieră Petrila (15 noiembrie 2008) și la Exploatarea Minieră Uricani, județul Hunedoara

_________________________________

IX. SEPTEMBRIE

 • Ordin nr. 5.665/30.09.2020 privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din alte state
 • Ordin nr. 5.658/30.09.2020 privind aprobarea listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, în anul universitar 2020 - 2021
 • Ordin nr. 5.655/29.09.2020 de stabilire a tarifelor percepute de Centrul Naţional Politici şi Evaluare în Educaţie pentru activităţi derulate în vederea aprobării auxiliarelor didactice utilizate în învăţământul preuniversitar pentru care se solicită acordul Ministerului Educaţiei şi Cercetării
 • Ordin nr. 5.650/29.09.2020 privind modificarea ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2  (ordin comun cu Ministerul Sănătății - nr. MS: 1.670)
 • Ordin nr. 5.638/28.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România
 • Ordin nr. 5.629/25.09.2020 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini
 • Ordin nr. 5.620/23.09.2020 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Excelenţă Sfântu Gheorghe pentru pregătirea elevilor la disciplina sportivă handbal
 • Ordin nr. 5.619/23.09.2020 pentru modificarea anexei la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.570/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar
 • Ordin nr. 5.618/23.09.2020 pentru completarea anexei la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.568/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat
 • Ordin nr. 5.617/23.09.2020 privind suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a elevilor şi a cadrelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar în care sunt organizate secţii de votare pentru alegerile locale 2020 
 • Ordin nr. 5.599/21.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021 - 2022
 • Ordin nr. 5.585/18.09.2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum şi a componenţei nominale a acestuia 
 • Ordin nr. 5.578/17.09.2020 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021 - 2022, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional
 • Ordin nr. 5.574/17.09.2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
 • Ordin nr. 5.565/14.09.2020 privind modificarea Metodologiei pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.979/2020
 • Ordin nr. 5.564/14.09.2020 privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi postliceal cu structura anului şcolar 2020 - 2021
 • Ordin nr. 5.545/10.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Ordin nr. 5.528/08.09.2020 privind modificarea Metodologiei pentru înfiinţarea şi organizarea programelor de master didactic, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.524/2020 privind înfiinţarea şi organizarea programelor universitare de master didactic

_________________________________

VIII. AUGUST

 • Ordin nr. 5.487/31.08.2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (ordin comun cu Ministerul Sănătății - nr. MS: 1.494)
 • Ordin nr. 5.459/31.08.2020 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2020 - 2021 
 • Ordin nr. 5.457/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022
 • Ordin nr. 5.455/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) în anul școlar 2020-2021
  • Anexăcalendarul EN VIII în anul 2021
 • Ordin nr. 5.453/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2021
  • Anexă: calendarul examenului de bacalaureat în anul 2021
 • Ordin nr. 5.448/31.08.2020 pentru completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.618/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Anastasia Popescu" din municipiul Bucureşti
 • [ABROGAT] Ordin nr. 5.447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP)
 • Ordin nr. 5.446/31.08.2020 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.490/2013 privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ gimnazial din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Step by Step" din municipiul Bucureşti 
 • Ordin nr. 5.443/31.08.2020 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Echilibria - Montessori Education" din oraşul Voluntari
 • Ordin nr. 5.442/31.08.2020 privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Sfinţii Trei Ierarhi" din municipiul Bucureşti
 • Ordin nr. 5.440/31.08.2020 privind acordarea acreditării unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul „Voltaire" din municipiul Craiova
 • Ordin nr. 5.419/31.08.2020 privind schimbarea sediului nivelului de învăţământ preşcolar din cadrul Şcolii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu" din municipiul Călăraşi
 • Ordin nr. 5.418/31.08.2020 privind schimbarea sediului nivelului de învăţământ preşcolar din cadrul Colegiului Naţional „Barbu Ştirbei” din municipiul Călăraşi 
 • Ordin nr. 5.400/31.08.2020 pentru completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.858/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Ana Lugojana" din municipiul Bucureşti 
 • Ordin nr. 5.356/28.08.2020 pentru completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.018/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Şapte ani" din municipiul Bucureşti
 • Ordin nr. 5.333/28.08.2020 privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici" din municipiul Arad
 • Ordin nr. 5.272/25.08.2020 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Super Kids Center ODT" din municipiul Bucureşti
 • Ordin nr. 5.229/17.08.2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
 • Ordin  nr. 4.979/14.08.2020 privind aprobarea Metodologiei pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale
 • Ordin nr. 4.916/03.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a competiţiilor sportive şcolare

_________________________________

VII. IULIE

 • Ordin nr. 4.813/30.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie
 • Ordin  nr. 4.812/30.07.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului pedagogic în sistemul de învăţământ preuniversitar
 • Ordin nr. 4.811/30.07.2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înfiinţare, organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie
 • Ordin nr. 4.749/24.07.2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar particular în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
 • Ordin nr. 4.742/21.07.2020 pentru aprobarea constituirii grupului de lucru interministerial în vederea stabilirii normelor/măsurilor pentru începerea anului şcolar/anului universitar 2020 - 2021 (ordin comun cu Ministerul Sănătății - nr. MS: 1.334)
 • Ordin nr. 4.726/16.07.2020 pentru completarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.788/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Adeona Kindergarten” din municipiul Buzău
 • Ordin nr. 4.725/16.07.2020 privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială „Köllo Miklós” din oraşul Ciumani
 • Ordin nr. 4.714/15.07.2020 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.076/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate şi a Regulamentului privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române
 • Ordin nr. 4.711/14.07.2020 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ gimnazial, respectiv pentru nivelul liceal, profilul real, specializarea Știinţe ale naturii, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional „Cantemir Vodă” din municipiul Bucureşti
 • Ordin nr. 4.686/10.07.2020 privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” din oraşul Bălan
 • Ordin nr. 4.685/10.07.2020 privind schimbarea sediului Şcolii Primare din satul Floru, structură a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială din comuna Icoana
 • Ordin nr. 4.682/08.07.2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar, susținute prin activități de formare continuă, organizate și desfășurate prin casele corpului didactic (CCD), în scopul asigurării calității procesului de predare - învățare - evaluare, inclusiv în sistem blended learning și online, în contextul pandemiei COVID - 19
 • Ordin nr. 4.680/08.07.2020 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2020
  • Anexă: calendarul examenului, inclusiv sesiunea august-septembrie 2020
 • Ordin nr. 4.679/08.07.2020 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 16-a
 • Ordin nr. 4.676/07.07.2020 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020 - 2024
 • Ordin nr. 4.667/06.07.2020 pentru modificarea anexei nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020 - 2021, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019
 • Ordin nr. 4.657/01.07.2020 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.552/2017 privind componenţa Consiliului de Etică şi Management Universitar (CEMU)

_________________________________

VI. IUNIE

 • Ordin nr. 4.655/30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum şi a componenţei nominale a acestuia
 • Ordin nr. 4.649/30.06.2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în contextul pandemiei COVID - 19 + anexa
 • Ordin nr. 4.635/26.06.2020 privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi alte instituţii publice din subordinea acestuia, pentru anul 2020
 • Ordin nr. 4.621/23.06.2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 • Ordin nr. 4.617/22.06.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 - 2021
 • Ordin nr. 4.596/19.07.2020 pentru completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.844/2016
 • Ordin nr. 4.567/18.06.2020 pentru completarea anexei nr. 1 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017 - 2018
 • Ordin nr. 4.549/17.06.2020 pentru suspendarea organizării şi desfăşurării unor activităţi prevăzute în anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020 - 2021, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019
 • Ordin nr. 4.544/16.06.2020 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini
 • Ordin nr. 4.540/16.06.2020 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, filieră „vocaţională”, profilul „sportiv”, specializarea „instructor sportiv” (disciplinele sportive „fotbal”, „handbal”, „baschet”, „volei”, „tenis de masă”)
 • Ordin nr. 4.532/15.06.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021
 • Ordin nr. 4.524/12.06.2020 privind înfiinţarea şi organizarea programelor universitare de master didactic
 • Ordin nr. 4.518/12.06.2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 (ordin comun cu Ministerul Sănătății - nr. MS: 1.076/12.06.2020 și Ministerul Muncii și Protecției Sociale nr. 3.936/12.06.2020) + recomandări elaborate de minister în baza acestui ordin 
 • Ordin nr. 4.494/10.06.2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014
 • Ordin nr. 4.488/09.06.2020 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, pe perioada stării de alertă
 • Ordin nr. 4.461/04.06.2020 privind organizarea şi desfăşurarea testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională în anul şcolar 2019-2020
 • Ordin nr. 4.458/04.06.2020 pentru completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.908/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Little Star" din municipiul Arad
 • Ordin nr. 4.450/03.06.2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.433/2014
 • Ordin nr. 4.441/02.06.2020 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat - 2020
  • Anexă - conține inclusiv calendarul etapei speciale
 • Ordin nr. 4.440/02.06.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.916/2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019 - 2020

_________________________________

V. MAI

 • Ordin nr. 4.406/28.05.2020 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „King George II" din municipiul Bucureşti
 • Ordin nr. 4.422/29.05.2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv si bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, pentru anul școlar 2019 - 2020.
  • Anexa 1Metodologia de organizare și desfășurare a probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv si bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, pentru anul școlar 2019- 2020
  • Anexa 2: Criterii pentru evaluarea proiectului
 • Ordin nr. 4.421/29.05.2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică, în anul şcolar 2019 - 2020
 • Ordin nr. 4.343/27.05.2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică - bullying
 • Ordin nr. 4.341/27.05.2020 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul de bacalaureat naţional 2020 + Norme metodologice de aplicare a ordinului nr. 4. 341/27.05.2020 (pdf)
 • Ordin nr. 4.326/22.05.2020 pentru completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, pentru anul şcolar 2020-2021
 • Ordin nr. 4.325/22.05.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual, pentru anul şcolar 2020-2021
 • Ordin nr. 4.324/22.05.2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016, pentru anul şcolar 2020-2021
 • Ordin nr. 4.323/22.05.2020 privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.222/2011, pentru anul şcolar 2019-2020
 • Ordin nr. 4.322/22.05.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul şcolar 2019 - 2020
 • Ordin nr. 4.321/22.05.2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.435/2014, pentru anul şcolar 2019 - 2020
 • Ordin nr. 4.317/21.05.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021 (inclusiv cele 6 anexe)
 • Ordin nr. 4.316/21.05.2020 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole în anul şcolar 2019 - 2020
 • Ordin nr. 4.307/21.05.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului național de Bacalaureat - 2020 + anexă: calendar examen
 • Ordin nr. 4.303/21.05.2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011
 • Ordin nr. 4.302/21.05.2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.259/2019
 • Ordin nr. 4.300/21.05.2020 privind completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.211/2018
 • Ordin nr. 4.298/20.05.2020 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale „secţie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat în anul şcolar 2019 - 2020
 • Ordin nr. 4.267/18.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării (ordin comun cu Ministerul Sănătății - nr. MS: 841/19.05.2020)
 • Ordin nr. 4.266/18.05.2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României (ordin comun cu Ministerul Sănătății - nr. MS: 840/19.05.2020)
 • Ordin nr. 4.261/15.05.2020 pentru modificarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.307/2020
 • Ordin nr. 4.259/15.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării (ordin comun cu Ministerul Sănătății - nr. MS: 827/15.05.2020) [ABROGAT]
 • Ordin nr. 4.253/13.05.2020 pentru modificarea anexei la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.241/2020 privind aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2019 - 2020
 • Ordin nr. 4.249/13.05.2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016
 • Ordin nr. 4.248/13.05.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.916/2019 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019 - 2020
 • Ordin nr. 4.247/13.05.2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011
 • Ordin nr. 4.246/13.05.2020 pentru modificarea și completarea ordinului nr. 3.844/2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului personalului didactic din învățământul preuniversitar, în contextul pandemiei COVID-19
 • Ordin nr. 4.220/769/08.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ (ABROGAT)
 • Ordin nr. 4.216/08.05.2020 pentru completarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.750/2019
 • Ordin nr. 4.206/06.05.2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului superior din România 
 • Ordin nr. 4.205/06.05.2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016

_________________________________

IV. APRILIE

 • Ordin nr. 4.156/27.04.2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în sistemul de învăţământ superior
 • Ordin nr. 4.151/24.04.2020 pentru modificarea ordinului nr. 3.473/17.03.2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 - 2018
 • Ordin nr. 4.135/21.04.2020 de aprobare a InstrucțiunII privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar
 • Ordin nr. 4.115/10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 - 2020 
 • Ordin nr. 4.020/07.04 2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învăţământului superior, pe durata stării de urgenţă pe teritoriul României (ABROGAT)
 • Ordin nr. 4.019/06.04 2020 privind suspendarea organizării şi desfăşurării evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, a simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2019 - 2020
 • Ordin nr. 3.992/02.04.2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic

_________________________________

III. MARTIE

 • [Abrogat prin Ordin nr. 3.237/5.02.2021] Ordin nr. 3.472/10.03.2020 privind aprobarea programelor pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, începând cu anul şcolar 2020 - 2021 (versiunea scan pdf este publicată aici)
 • Ordin nr. 3.463/09.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, precum şi a componenţei nominale a acestuia

_________________________________

II. FEBRUARIE

 • Ordin nr. 3.374/28.02.2020 pentru completarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2020, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.092/2020
 • Ordin nr. 3.371/28.02.2020 pentru aprobarea conţinutului şi formatului foilor matricole anexe la Certificatele de absolvire a Programului de formare psihopedagogică (nivelul I şi nivelul II)
 • Ordin nr. 3.241/12.02.2020 privind aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2019 - 2020
 • Ordin nr. 3.237/12.02.2020 pentru modificarea alineatului (1) al articolului 2 din ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.714/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România
 • Ordin nr. 3.201/07.02.2020 pentru modificarea Metodologiei de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3.177/660/2019 (ordin comun cu Ministerulu Muncii şi Justiţiei Sociale - nr. MMJS 543/21.02.2020)
 • Ordin nr. 3.200/07.02.2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare
 • Ordin nr. 4/3.166/08.01.2020 (ordin comun cu Ministerul Sănătăţiipentru modificarea Curriculumului de pregătire în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă, Curriculumului de pregătire în specialitatea medicină de laborator şi Curriculumului de pregătire în specialitatea neonatologie din anexa nr. 4 la ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

_________________________________

I. IANUARIE

 • Ordin nr. 3.126/29.01.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive universitare din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat
 • Ordin nr. 3.125/29.01.2020 privind structura anului şcolar 2020 - 2021
 • Ordin nr. 3.116/27.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2020 
 • Ordin nr. 3.115/27.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat
 • Ordin nr. 3.092/21.01.2020 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2020
 • Ordin nr. 3.069/20.01.2020 pentru modificarea „Curriculumului de pregătire în specialitatea obstetrică-ginecologie" din anexa nr. 4 la ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală*) - ordin comun cu Ministerul Sănătăţii nr. 1.850/11.12.2019
 • Ordin nr. 3.063/16.01.2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.750/2019
 • Ordin nr. 3.067/20.01.2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior din România
 • Ordin nr. 3.066/20.01.2020 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2019 - 2020, şi pentru aprobarea calendarului acestora
 • Ordin nr. 3.019/10.01.2020 pentru constituirea grupului de lucru privind elaborarea Normelor metodologice de aplicare a art. III din Legea nr. 221/2019 de modificare şi completare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • Ordin nr. 3.016/09.01.2020 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 15-a

_________________________________

2019

Noiembrie - Decembrie

 • Ordin nr. 5.259/12.11.2019
 • Ordin nr. 5.317/21.11.2019
 • Ordin nr. 5.318/21.11.2019 privind aprobarea auxiliarelor didactice din învățământul preuniversitar
 • Ordin nr. 5.532/11.12.2019 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021
 • Ordin nr. 5.558/12.12.2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin ordinul de ministru nr. 4.507/2018
 • Ordn nr. 5.629/23.12. 2019 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2019, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale, cu modificările și completările ulterioare