Precizările Ministerului Educației Naționale pe tema proiectului de ordin privind aprobarea domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
26 Sep 2017

Ca urmare a diverselor speculații lansate în spațiul public pe tema proiectului de ordin privind aprobarea domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România, Ministerul Educației Naționale face o serie de precizări.

În primul rând, afirmațiile sunt neconforme cu realitatea. De asemenea, trebuie făcută o distincție necesară și obligatorie între actele normative invocate în luările de poziție ale unor politicieni. Astfel, actele normative referitoare la domeniile și specializările/programele de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România sunt următoarele:

  • Hotărârea de Guvern nr. 929 din 21 octombrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020 (prin care este vizată susţinerea specializărilor inteligente, prin concentrarea resurselor în domenii de cercetare şi inovare cu relevanţă economică şi cu potenţial de cercetare – dezvoltare demonstrat),
  • Hotărârea de Guvern nr. 775/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020 (prin care sunt identificate 10 sectoare economice cu potenţial competitiv care se corelează cu domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 - 2020),
  • Proiectul de ordin al ministrului Educației Naționale privind aprobarea domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România.

În același timp, având in vedere prevederile unor documente-cadru (Acordul de Parteneriat intre Romania și Comisia Europeană, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar 2015 – 2020) a fost necesară corelarea  domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România. În acest sens, Ministerul Educației Naționale a solicitat în luna februarie 2017, tuturor instituțiilor de învățământ superior acreditate să completeze și să transmită listele domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România.

În baza răspunsurilor transmise de către instituțiile de învățământ superior, MEN a elaborat proiectul de ordin privind aprobarea domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România. Proiectul a fost supus consultării publice pe site-ul ministerului în data de 7 august 2017, universitățile și Consiliul Național al Rectorilor (CNR) fiind notificate în legătură cu acest lucru.

Observațiile comunicate până la data de 16.08.2017 au fost integrate în proiectul de ordin, varianta corectată fiind transmisă spre consultare Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și Autorității Naționale pentru Calificări (ANC). Punctele de vedere ale acestor instituții au fost integrate în proiectul de ordin, versiunea actualizată a acestuia urmând a fi prezentată și discutată în cadrul Reuniunii CNR (6 – 8 octombrie 2017).

Pe de altă parte, Hotărârea de Guvern privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017 – 2018 este un act normativ care conține toate specializările/programele de studii propuse în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditare de Agenția Română de Asigurare a Calităţii în Învățământul Superior (ARACIS), pe baza evaluărilor externe. Actualmente este în vigoare HG nr. 140/2017, cu modificările și completările ulterioare. HG nr. 376/2016 a fost valabilă doar pentru anul universitar 2016 – 2017.

Numărul total de locuri finanțate de la bugetul de stat pe cicluri de studii universitare (cifra de școlarizare) se aprobă prin hotărâre de guvern (pentru anul în curs este în vigoare HG nr. 136/2017), iar Ministerul Educației Naționale repartizează instituțiilor de învățământ superior locurile finanțate de la bugetul de stat. Ulterior, acestea sunt alocate de universități, în baza autonomiei universitare și a strategiei instituționale, prioritar spre acele domenii care asigură dezvoltarea sustenabilă şi competitivă a societăţii, iar în interiorul domeniului, prioritar, celor mai bine plasate programe în ierarhia calităţii acestora.

În plus, având în vedere ierarhia actelor normative, un ordin de ministru este un act normativ de nivel inferior și nu poate modifica sau înlocui o hotărâre de guvern.

***

Alte informații referitoare la documentele-cadru mai sus menționate

* Acordul de Parteneriat dintre România și Comisia Europeană stabilește prioritățile de investiții din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020 (FESI) pentru a răspunde nevoilor de creștere ale sectoarelor potențial competitive, precum și ale sectoarelor tradiționale care au potențial de creștere;

* Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. În diagnoza realizată în preambulul stabilirii priorităților de investiții sunt identificate două probleme cu care se confruntă România: 1) angajatorii nu sunt motivați să investească în creșterea competențelor angajaților și 2) există deficit de competențe în domenii-cheie pentru dezvoltarea competitivă, deficit ce poate  fi ameliorat prin investiții în formarea resurselor umane în domeniile prioritare identificate prin documentele strategice naționale(SNC și SNCDI);

* Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar 2015 - 2020 recunoaște contribuția importantă pe care universitățile o au în specializarea forței de muncă, în dezvoltarea economică și încurajarea activităților de cercetare – inovare, dar recomandă ca investițiile din învățământul superior să fie direcționate către creșterea capacitații universităților de a anticipa și a răspunde cerințelor pieței privind standardele și calitatea academică. De asemenea, recomandă dezvoltarea de noi programe, beneficiind de tehnologie modernă și echipamente pentru a oferi studenților competențe cros-disciplinare, cu prioritate în domenii cu potențial de creștere care contribuie la creșterea angajabilității absolvenților învățământului superior în sectoare competitive și cu specializări inteligente. 

BIROUL DE COMUNICARE