Anunț: Concurs organizat de Ministerul Educației pentru ocuparea unei funcții vacante de director și a două funcții vacante de director adjunct din cadrul Palatului Național al Copiilor (sesiunea iunie - octombrie 2022)

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
27.06.2022

Ministerul Educației organizează concurs pentru ocuparea unei funcții vacante de director și a două funcții vacante de director adjunct din cadrul Palatului Național al Copiilor din București (sesiunea iunie - octombrie 2022).

Concursul este organizat în baza prevederilor Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4.597/2021, cu modificările și completările ulterioare.

La concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau de director adjunct din Palatul Național al Copiilor din București pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) Sunt absolvenţi ai învăţământului superior cu diplomă de licenţă sau atestat de echivalare în condiţiile art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Sunt titulari în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

c) Au o vechime în învăţământul preuniversitar de minimum 5 ani;

d) Au calificativul „Foarte bine" acordat în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei;

e) Nu au fost sancționate disciplinar în anul școlar curent și în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nici nu au fost sancţionate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o decizie de sancţionare disciplinară, rămasă definitivă şi în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere;

g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii" sau „colaborator al Securităţii".

Dosarele candidaţilor, constituite conform prevederilor art. 8 alin. (1) din metodologie, se încarcă în aplicația informatică dedicată, în perioada 28 iunie - 17 iulie 2022.

 • Proba scrisă va avea loc în data de 8 septembrie 2022.

 • Proba de interviu se va desfășura în data de 27 septembrie 2022.

Metodologia de concurs, procedura privind utilizarea platformei de înscriere la concurs, bibliografia, fişele posturilor pentru director şi director ajunct, locaţia în care se va desfășura proba de interviu şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei (documentația este disponibilă mai jos). 

--------------------------------------------

 • NOU [14.09.2022] Lista situațiilor-problemă pentru proba de interviu pe care o vor susține candidații la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din Palatul Naţional al Copiilor, sesiunea iunie - octombrie 2022.

 • LISTA funcțiilor de conducere vacante din cadrul Palatului Național al Copiilor din București pentru care se organizează concurs în sesiunea iunie - octombrie 2022

 • Calendarul concursului

 • Lista documentelor necesare înscrierii candidaților la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din cadrul Palatului Național al Copiilor din București

 • Bibliografie

 • Fişa postului pentru funcția de director din cadrul Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti

 • Fişa postului pentru funcția de director adjunct din cadrul Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti

 • Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat (aprobată prin ordinul de ministru nr. 4.597/2021

  • Ordin nr. 5.195/2021 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

  • Ordin nr. 5.454/2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021

  • Ordin nr. 5.822/2021 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021

  • Ordin nr. 3.026/2022 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021

  • Ordin nr. 4.098/2022.pentru modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021 

 • [pdf scanat] Procedura de utilizare a platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat (sesiunea iunie - octombrie 2022)