Discursul susținut de ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop, la Gala premiilor Edumanger.ro 2017

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
22.11.2017

Stimați organizatori,

Dragi invitați,

Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră, într-un moment atât de important pentru noi, la a V-a ediție a Galei Edumanager. Vă mulțumesc pentru invitație și vă asigur că acest lucru mă onorează.

Apreciem eforturile depuse în cei 10 ani de la lansarea portalului național Edumanager.ro și contribuțiile dvs. în modernizarea comunicării între toți actorii implicați în educația din România.

Abordările strategice instituționale ale Ministerului Educației Naționale au în vedere formarea și dezvoltarea de competențe transversale pentru copii și tineri, abordări bazate pe aplicații practice pentru care sunt necesare:

 • Utilizarea pe scară largă a noilor tehnologii în procesul de predare - învățare - evaluare;
 • Formarea profesorilor în domeniul TIC;
 • Întărirea capacității instituționale şi creșterea performanței manageriale prin integrarea tehnologiei TIC;
 • Dezvoltarea de parteneriate reale şi eficiente pentru utilizarea TIC în educație.

Astfel, Ministerul Educației Naționale încurajează derularea de proiecte și acțiuni prin care sunt puse în valoare tehnologiile informației și comunicației și care oferă suportul adecvat identificării de soluții la problemele date - informații și date privind politicile publice, finanțarea, legislația, managementul, monitorizarea și evaluarea și, mai ales, bunele practici în toate subdomeniile educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare.

Exemplificăm:

 • Platformă dedicată profesorilor care predau informatica la gimnaziu
 • Proiectul iTech - în parteneriat cu INTEL
 • Proiectul Digitaliada - în parteneriat cu Fundația Orange
 • Proiectul E-TWINNING - lansat de către Comisia Europeană
 • Acordul de colaborare pentru educație cu Google
 • Proiectul internațional Hour of Code (Ora de Programare) - cu Asociația ADFABER.org.

În acest context, Ministerul Educației Naționale a demarat proiecte POC (Programul Operațional Competitivitate), în valoare totală de 100 milioane euro, proiecte care vizează modernizarea și eficientizarea învățământului preuniversitar prin integrarea TIC:

 • Platforma Națională a Educației urmărește crearea unei platforme școlare educaționale online și a unei biblioteci școlare virtuale prin care se va asigura accesul egal la o educație de calitate și stimularea inovării.
 • Proiectul „Sistemul informatic pentru Managementul Școlarității” vizează dezvoltarea și implementarea unei platforme și metodologii naționale, centralizate, pentru gestionarea și colectarea informațiilor referitoare la rezultatele școlare și activitatea școlară zilnică curentă din sistemul preuniversitar.
 • Pentru județul Buzău, MEN va demara un proiect pilot de digitalizare a învățământului prin care se va realiza dotarea cu tablete pentru uzul elevilor (un număr de tablete egal cu numărul băncilor, tablete folosite doar la școală), laptopuri pentru toți profesorii din județul respectiv, table inteligente, videoproiectoare și ecrane de proiecție.
 • Prin programele anterioare, toate unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică au fost conectate la Internet cel puțin într-un punct fix. MEN și Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare realizează o analiză privind serviciile de Internet, la nivel de structură/clădire, pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar. Conectarea tuturor structurilor/clădirilor școlare la Internet se va realiza prin programul WI-FI Campus finanțat tot prin POC.
 • E-educație, în colaborare cu Unitatea de Implementare a Proiectelor din MCSI.

Totodată ministerul s-a angajat în creșterea transparenței instituționale prin publicarea în format deschis a datelor și indicatorilor din educație deținute de minister și instituțiile subordonate și coordonate. Astfel, s-a urmărit îmbunătățirea și introducerea de noi sisteme informatice care permit generarea de date despre sistem, precum Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România, Harta Riscului Educațional și Registrul Matricol Unic.

Urmând politica europeană în domeniul educației și formării profesionale, România promovează conceptul de Resurse Educaționale Deschise (RED) în strategiile privind dezvoltarea sistemelor educaționale și în programele de sprijinire a calității actului educațional, precum și în cele care privesc asigurarea accesului elevilor, profesorilor și părinților la materiale educaționale de calitate. Resursele educaționale deschise (RED) sunt promovate ca resurse de învățare adaptabile la nevoile specifice ale procesului de învățare, ce pot fi utilizate gratuit.

În vederea creării spațiului virtual de organizare a resurselor educaționale care să fie integrat în Biblioteca Școlară Virtuală, MEN a solicitat inspectoratelor școlare să-și dezvolte cu celeritate, pe site-urile proprii, un spațiu de organizare a resurselor educaționale deschise, realizate de comunitatea cadrelor didactice din județ (diferite tipuri de materiale de învățare, suporturi de curs, proiecte, experimente și demonstrații, dar și programe școlare, ghiduri pentru profesori, alte materiale educaționale cum ar fi articole, module, prezentări ce acoperă atât sfera curriculară, cât și cea extracurricular). În acest sens, s-a propus o structură de conținut unitară, organizată în funcție de complexitatea și varietatea temelor, pe niveluri de învățământ/clase și arii curriculare/discipline de studiu, respectiv pe categorii curriculare și extracurriculare.

Cu privire la introducerea manualelor digitale, aceasta reprezintă un pas înainte către soluționarea unor probleme majore, precum asigurarea efectivului de manuale necesare în școli, resurse educaționale suplimentare (ex: la disciplinele pentru minoritățile naționale din România), adaptarea pachetelor educaționale pentru persoanele cu handicap, accesul la manuale pentru elevii din diaspora, etc. În prezent, există disponibile online (www.manuale.edu.ro) variante digitale ale tuturor manualelor aprobate pentru clasele I-V, având facilități specifice și copii electronice ale unor manuale aprobate pentru clasele XI-XII.

O altă preocupare a Ministerului Edeucației Naționale a reprezentat-o introducerea disciplinei Informatică și TIC la gimnaziu. Din anul școlar 2017-2018, pe parcursul ciclului gimnazial, se introduce treptat, începând cu clasa a V-a disciplina Informatică și TIC, inclusă în curriculumul național - 1 oră/săptămână. Pentru toate clasele se pot introduce discipline vizând domeniul IT în cadrul curriculumului la decizia școlii, conform planului-cadru, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale elevilor, specificului școlii sau nevoile comunității locale.

Un alt proiect ambițios al Ministerului Educației Naționale îl reprezintă evaluarea on-line a lucrărilor scrise la examenele naționale. Se pregătesc noi metodologii care vor stabili utilizarea de aplicații informatice pentru depunerea și gestionarea electronică a documentelor de examen, evaluarea on-line a lucrărilor la probele scrise, precum și comunicarea rezultatelor concursurilor și examenelor atât pentru elevi cât și pentru profesori, în conformitate cu noile prevederi europene privind protecția datelor cu caracter personal.

De asemenea, se va crea o bază de date ce va permite analize de sistem, analize la nivel județean, respectiv la nivelul unității școlare.

În contextul prezentat, apreciem și vă felicităm pentru realizările dumneavoastră, vă dorim parteneri în continuare și vă asigurăm de sprijinul nostru necondiționat!

Succes!

Liviu Marian Pop,

Ministrul Educației Naționale