Întrebări frecvente (FAQ) privind Ghidul solicitantului - Granturi pentru digitalizarea universităților

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
15.06.2022

UPDATE [16.06.2022]

Continuăm actualizarea acestui material cu o nouă serie de întrebări & răspunsuri. Numerotarea se modifică în funcție de componența seturilor informative nou-încărcate. Cele mai recente întrebări sunt marcate cu italic. 

1. Cum se încarcă documentele solicitate în anexă dacă în lista predefinită nu se regăsește denumirea lor?

R: Dacă denumirea documentelor ce trebuie anexate nu se regăsește, explicit sau implicit, în lista predefinită în platforma PNRR, acestea se vor încărca la categoria „Alte documente”. Toate documentele încărcate vor fi preluate într-un pachet complet al solicitantului.

2. În cadrul acestui apel, TVA-ul este eligibil?

R: Valorile nu includ TVA. Sumele reprezentând TVA aferente cheltuielilor eligibile vor fi suportate de către bugetul de stat și înregistrate distinct în „Sume aferente TVA”.

3. Vă rugăm sa ne oferiți precizări suplimentare privind dimensionarea grupului-țintă.

R: Grupul-țintă al proiectului este reprezentat de participanții la programele de formare (studenți/studenți doctoranzi, cadre didactice, auxiliare și de cercetare). Dimensiunea grupului-țintă al proiectului trebuie corelată cu valoarea cheltuielilor aferente programelor de formare organizate de universitate în limita a maximum 10% din valoarea totală a grantului solicitat.

4. Este eligibilă dotarea salilor de curs cu table interactive în vederea predării digitale? Trebuie sa fie doar săli de clasă incluse în centrele/laboratoarele create/modernizate sau nu este neapărat obligatoriu?

R: Da, aceste table interactive sunt eligibile și pot fi amplasate unde sunt necesare pentru îmbunătățirea, modernizarea proceselor de învățare, predare și/sau cercetare.

5. Este eligibilă și numărabilă ca indicator actualizarea unei unități de învățare sau a unui modul din cadrul unui program de studiu? Se consideră ca fiind program de studiu actualizat?

R: Da, un program de studii este actualizat dacă include module/unități de învățare digitale noi sau actualizate.

---------------------------------------

[15.06.2022]

6. Cine poate fi inclus în grupul-tintă?  

R: Grupul-țintă al proiectului este reprezentat de participanții la programele de formare (studenți/studenți doctoranzi, cadre didactice, auxiliare și de cercetare), programe finanțate în limita stabilită de maximum 10% din valoarea totală a grantului solicitat. Grupul-țintă nu poate fi mai mic decât valoarea minimă a indicatorului de rezultat, adică 100 studenți.

7. Care este valoarea minimă a indicatorului de rezultat? (Număr studenți formați pentru dobândirea de competențe digitale avansate/program de studii)

R: Indicatorul de rezultat are valoarea minimă de 100 de studenți formați pentru dobândirea de competențe digitale avansate/program de studii (adică 20 studenți x 5 programe noi sau actualizate = 100 studenți).

8. Programele de formare pentru dezvoltarea de competențe digitale avansate se adresează doar studenților și profesorilor sau este eligibil și personalul administrativ?

R: Participanții la programele de formare pentru dezvoltarea de competențe digitale avansate pot fi studenți din ciclurile de licență, master, doctorat, de la orice formă de învățământ, precum și personal didactic, didactic auxiliar și de cercetare din învățământul superior, dar nu și personal administrativ.

9. Ghidul se concentrează mult pe educație și cercetare ca activități, dar nu menționează și partea administrativă, servicii și platforme-suport vitale pentru digitalizarea universităților: platforme de admitere, platforme pentru cazarea studenților, pentru gestionarea cererilor de burse, arhiva electronică, platforme pentru managementul documentelor, fluxuri administrative digitale, registratură electronică etc. Acestea nu sunt eligibile?

R: Sunt eligibile cheltuielile pentru echipamente și servicii informatice și de comunicații: hardware și software, dezvoltare, întreținere, actualizare aplicații informatice, configurare și implementare baze de date, migrare și integrare structuri de date existente dacă sunt destinate activităților didactice, de cercetare sau alte activități care au legătură directă cu studenții. Nu sunt eligibile echipamentele hardware și software destinate numai activităților administrative ale universității.

10. Echipamentele medicale digitale sunt eligibile?

R: Da, sunt eligibile, cu condiția ca acestea să fie utilizate exclusiv pentru activitățile didactice și de cercetare.

11. Achizițiile privind aplicațiile informatice pentru cercetare sunt eligibile?

R: Da. Aplicațiile informatice achiziționate trebuie să contribuie la dezvoltarea capacităţii de cercetare, în scopul creşterii nivelului de inovare şi al competitivităţii la nivel instituțional. Nu sunt eligibile echipamentele digitale destinate activităților administrative ale universității (ex.:  un soft dedicat statelor de plată nu este eligibil).

12. Sunt activități obligatorii pentru ca proiectul să fie eligibil?

R: Singura activitate obligatorie se referă la programele de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale pentru studenți, cadre didactice, auxiliare și de cercetare care pot finanțate în limita a 10% din bugetul total al proiectului. Activitățile incluse în proiect trebuie să reflecte strategia de digitalizare a universității aplicante, analiza de nevoi institutională prezentată în cererea de finantare și să asigure îndeplinirea valorilor minime ale indicatorilor: număr de departamente/centre/ laboratoare/biblioteci digitale pentru care s-a achiziționat infrastructură digitală (10); număr programe de studii actualizate pentru dezvoltarea competentelor digitale sau programe noi în domeniile de specializare stabilite ca prioritare, în vederea dobândirii de către studenți a unor competențe specifice profesiilor emergente și a consolidării competențelor antreprenoriale în sectorul digital (minimum 5); număr studenți formați pentru dobândirea de competențe digitale avansate/program de studii (cel puțin 20x 5 programe noi sau actualizate = 100 studenți).

13. În grila de evaluare este mentionat documentul „Justificarea impactului asupra mediului", iar între documentele proiectului este Anexa 2 (Chestionarul pentru mediu - care include efecte și măsuri). Sunt 2 documente distincte?

R: Da. În Formularul de aplicare se vor descrie, pe scurt, măsurile care vor fi luate, după caz, pentru respectarea principiilor din Ghidul tehnic DNSH (2021/C58/01) aferente măsurii de investiții din Componenta C15 – Educatie prevăzute în anexa DNSH („Do not signifiant harm”) la Planul Național de Redresare și Reziliență, cu privire la obiectivele de mediu, și în plus, se va completa și se va atașa aplicației Anexa 2 - Chestionarul pentru mediu.

14. Indicatorul „Număr de departamente/centre/laboratoare de cercetare pentru care s-a achiziționat infrastructură digitală” se referă la departamente/centre/laboratoare de cercetare înființate sau în curs de înființare la nivelulul beneficiarului sau acestea se pot înființa după aprobarea/finanțarea proiectului?

R: Indicatorul se referă atât la proiectele de infrastructură digitală pentru crearea de noi departamente/centre/laboratoare/biblioteci digitale/ platforme, cât și la proiectele de infrastructură digitală pentru modernizarea, extinderea, consolidarea unor departamente/ centre/ laboratoare/ biblioteci digitale/platformele deja existente în cadrul universității.

15. Conectarea la baze de date internaționale în domeniul cercetării este eligibilă?

R: Da, este eligibilă.

---------------------------------------

Alte detalii pot fi obținute pe e-mail: consultare.digiuniv@edu.gov.ro

---------------------------------------

Informații utile

Etichetă :