Studii universitare de licență

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Programele de studii universitare de licență reprezintă ciclul I de studii universitare și corespund unui număr de minimum 180 şi maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, şi se finalizează prin nivelul 6 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor (vezi anc.edu.ro). 

Structura instituțiilor de învățământ superior, oferta educațională, precum și capacitatea maximă de școlarizare se regăsesc în hotărâri ale Guvernului, elaborate anual de către Ministerul Educației.

Programele de studii universitare de licenţă se pot organiza la formele de învăţământ cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi la distanţă.

La învăţământul cu frecvenţă durata specifică a studiilor universitare de licenţă este, după caz, de 3 - 4 ani şi corespunde unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii. Durata studiilor de licenţă pentru învăţământul universitar din domeniile ştiinţe inginereşti, ştiinţe juridice şi teologie pastorală este de 4 ani.

Fac excepţie programele de studii de licenţă din domeniile reglementate la nivelul Uniunii Europene, care se pot organiza doar la forma de învăţământ cu frecvenţă,  într-un program de studii universitare oferite comasat (ciclul I și II), unitar, cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani, diplomele obţinute fiind echivalente diplomei de master.

Studiile universitare de licenţă la forma de învăţământ cu frecvenţă se organizează în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.

Admiterea. Pot participa la admiterea în ciclul I de studii universitare absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.

Finalizarea studiilor. Programele de studii universitare de licenţă se finalizează cu examen de licenţă pentru ciclul de studii universitare de licenţă sau examen de diplomă pentru învăţământul universitar de licenţă din domeniul ştiinţelor inginereşti.

Cadru normativ: