Profesionalizarea carierei didactice || PROF

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Proiectul necompetitiv sistemic al Ministerului Educației, POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 || Profesionalizarea carierei didactice - PROF

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat, proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice - PROF, în  conformitate cu precizările din Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021.

---

I. Carte de vizită

 Titlul proiectului

 Profesionalizarea carierei didactice - PROF

 Numele beneficiarului

 Ministerul Educației

 Numărul Contractului de finanțare/data

 32811/31.03.2021

 Cod SMIS

 146587

 Axa prioritară / Obiectivul specific

 POCU/904/6/25/Operațiune compozita OS 6.5, 6.6

 Durata proiectului

 33 de luni: aprilie 2021 - decembrie  2023

 Grup-țintă

 28.211 persoane, din categoria  personal didactic din învățământul preuniversitar

 Buget

 28 mil. euro - 135733852,02 lei din care asistență financiară nerambursabilă  120.150.531,521 lei

Structură partenerială

Ministerul Educației - Beneficiar

I. 4 universități

P1. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

P2. Universitatea Transilvania din Brașov

P3. Universitatea Dunărea de Jos din Galați

P4. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Tg.Mureș

II. 11 case ale corpului didactic - CCD

P5. Casa Corpului Didactic Brăila

P6. Casa Corpului Didactic Grigore Tabacaru Bacău

P7. Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud

P8. Casa Corpului Didactic Constanța

P9. Casa Corpului Didactic Dolj

P10. Casa Corpului Didactic Hunedoara

P11. Casa Corpului Didactic Spiru Haret Iași

P12. Casa Corpului Didactic Ilfov

P13. Casa Corpului Didactic Mureș

P14. Casa Corpului Didactic Prahova

P15. Casa Corpului Didactic Sălaj

II. Descrierea intervenției sistemice

Prin intervenția sistemică realizată prin proiectul PROF, Ministerul Educației regândește sistemul formării profesionale pentru cariera didactică, intervenind, atât la nivelul formării inițiale - prin stagiile practice - cât și la nivelul formării continue, prin crearea de comunități de învățare și de rute flexibile de acces și de evoluție în carieră. Atât partea practică a formării inițiale, cât și formarea continuă a cadrelor didactice, ca dezvoltare profesională, se fac în formatul comunității de învățare, prin bazele de practică pedagogică-BPP- consorții școlare care reunesc, sub coordonarea unei școli de aplicație, diverse tipuri de unități de învățământ. 

Rolul profesorului mentor, în cadrul unei comunități de învățare, construite, pentru început, în structura bazei de practică pedagogică, devine foarte important. Acesta identifică nevoia de formare, susține, mediază, validează și diseminează formarea, pe baza standardelor de formare asociate profilului de formare al profesorului.

Formarea continuă se desfășoară în școală, pe sistemul practicii pedagogice, nu în afara ei, nu prin scoaterea profesorilor de la cursuri și/sau prin plasarea lor în contexte de învățare externe procesului de învățământ și implică relația profesor-elev, pe un model de tip peer-learning, în sistem blended-learning.

Componenta digitală a procesului didactic este, de asemenea, foarte importantă, în asigurarea mentoratului de carieră didactică.

O asemenea intervenție educațională complexă realizată de Ministerul Educației prin proiectul necompetitiv PROF este parte a unei intervenții integrate, care reunește și abilitarea currriculară  realizată, pentru nivelurile de învățământ primar și gimnazial, prin proiectul CRED, și formarea inițială, academică, pentru cariera didactică, realizată prin proiectul START. Acțiuni convergente în sensul reformării sistemului educațional, cu focalizare pe învățământul preuniversitar sau pe relația preuniversitar-universitar, sunt realizate și în cadrul altor proiecte complexe, sistemice, precum ETIC - pentru segmentul de educație timpurie - și ROSE, pentru relația preuniversitar-universitar și suport pentru facilitarea tranziției între ciclurile/nivelurile de învățământ.

III. Obiective și rezultate așteptate                       

III.1. Obiectivele proiectului

a) Obiectivul general

Asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.

b) Obiectivele specifice ale proiectului

OS1: Crearea cadrului instituțional național pentru mentoratul carierei didactice preuniversitare, până în anul 2023, prin înființarea instituției mentoratului carierei didactice, structurată ca rețea, cuprinzând:

 • 100 de Baze de Practică Pedagogică / BPP (data adăugării: 03.09.2022)

 • 11 Centre de Tutorat Didactic (CTD), necesare formării și dezvoltării competenței didactice pe durata întregii cariere didactice

 • 4 Centre de Formare pentru Cariera Didactică (CFCD) - instituții de învățământ superior cu atribuții de formare continuă și care își desfășoară activitatea sub coordonarea Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice (CNMCD).

OS2: Elaborarea/revizuirea/dezvoltarea și operaționalizarea, până în anul 2023, a trei oferte educaționale pentru elevi și a unor resurse didactice, inclusiv pentru învățarea în sistem blended learning/online și a 7 standarde didactice pentru cadrele didactice, pe baza cărora se realizează formarea și dezvoltarea/ evaluarea/echivalarea și validarea competenței didactice, obținută atât prin trasee clasice de evoluție în carieră, cât și prin rute/contexte alternative.

OS3: Formarea continuă și perfecționarea profesională, până în anul 2023, a 28.000 cadre didactice din învățământul preuniversitar, în scopul dezvoltării profesionale și al evoluției în carieră, pentru asigurarea continuității pedagogice în predare-învățare-evaluare, cu accent pe componenta didactică practică (predarea la clasă) a formării, în contextul mentoratului de carieră didactică și în domenii precum: noile educații, incluziune, curriculum, evaluare, Teleșcoală, combaterea bullyingului, transdisciplinaritate - inclusiv în vederea completării perfecționării continue a personalului didactic, în contextul global al digitalizării sistemelor de educație și în contexte specifice/nespecifice privind activitatea cu elevi aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparținând minorității roma, copii cu cerințe educaționale speciale (CES) sau copii aflate în situații de risc medical-școlarizați în spital, copii din comunitățile dezavantajate socio-economic.

III.2. Rezultatele așteptate 

Prin proiectul necompetitiv sistemic se are în vedere elaborarea și dezvoltarea unui cadru instituțional adecvat mecanismelor și standardelor actuale pentru formarea și dezvoltarea competenței didactice, în acord cu recomandările și liniile directoare elaborate de Comisia Europeană, în domeniul carierei didactice/formării profesorilor:

-  mecanismul instituțional al mentoratului carierei didactice, mecanism ce va asigura coerență și unitate conceptuală, operațională, metodologică și legislativă în sistemul de dezvoltare a carierei didactice;

- organism național de reglementare în cariera didactică - Centrul Național de Mentorat al Carierei Didactice - CNMCD;

- 100 de Baze de Practică Pedagogică (BPP), structurate pe sistemul consorțiilor școlare,  reunind  școli de aplicație (529) în care se organizează stagiile practice pedagogice - atât la nivelul formării inițiale cât și la nivelul formării continue - lecții demonstrative, evaluări practice ale competenței didactice (diverse tipuri de inspecție școlară), cercuri pedagogice, studii privind calitatea predării/învățării/evaluării, în sistem blended learning și online etc.;

- 11 Centre de Tutorat Didactic (CTD), necesare formării și dezvoltării competenței didactice pe durata întregii cariere didactice, în structura actuală a CCD, ca centre de facilitare a învățării/formării;

- 4 Centre de Formare pentru Cariera Didactică (CFCD) - instituții de învățământ superior cu atribuții de formare continuă, în structura actuală a DPPD din cadrul universităților, ca  entități furnizoare de formare la nivel academic/profesional;

-  Corp național de experți în domeniul mentoratului de carieră didactică;

-  Corp de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică, înființat la nivelul fiecărui județ/ la nivelul municipiului București.

Toate entitățile enumerate mai sus, înființate în cadrul proiectului, urmând a fi asimilate și integrate de sistemul educațional național, își desfășoară activitatea ca o rețea instituțională, sub coordonarea Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice (CNMCD).

IV. Justificarea necesității intervenției sistemice

Profesionalizarea carierei didactice a constituit o temă de discuție permanentă în ultimii 20 de ani.

În scopul coerentizării demersurilor, măsurilor și intervențiilor de sistem cu privire la competența didactică și la cariera didactică, se impune cu necesitate atât elaborarea unui cadru normativ coerent cât și elaborarea unui cadru instituțional fiabil de profesionalizare a carierei didactice, care să reglementeze, deopotrivă, debutul și evoluția în cariera didactică, în sistemul educațional preuniversitar, prin elaborarea/revizuirea/dezvoltarea unor mecanisme, standarde, instrumente și proceduri vizând formarea și dezvoltarea competenței didactice necesare ocupării unei funcții didactice și prin înființarea sau restructurarea unor organisme/instituții, capabile să (auto)reglementeze, să evalueze și să certifice, în domeniul carierei didactice.

Diagnoza sistemului educațional preuniversitar a relevat necesitatea restructurării cu celeritate a sistemului actual privind debutul și evoluția în cariera didactică, în scopul eficientizării și adecvării acestuia la specificul educației contemporane. Noul sistem, fundamentat pe profesionalizarea carierei didactice în învățământul preuniversitar, trebuie să reunească rutele de profesionalizare clasice – acces, evoluție în carieră și dezvoltare profesională - și pe acelea alternative, asigurând, totodată, pe baza standardelor de formare, recunoașterea și echivalarea rezultatelor formării, obținute de către cadrele didactice în contexte diferite, formale și nonformale, teoretice și practice.

V. Legislație

 • NOU! Ordin nr. 6.464/02.10.2023 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 6.173/28.10.2022 privind constituirea Corpului național de profesori mentori din învățământul preuniversitar și înființarea Registrului național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar

 • Ordin nr. 5.041/10.07.2023 privind aprobarea componenței rețelei naționale a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2023 - 2024

  • Anexă: Unitățile de învățământ preuniversitar cuprinse în rețeaua națională a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2023 - 2024

 • Ordin nr. 6.174/31.10.2022 privind aprobarea programei școlare din categoria curriculum la decizia școlii, nivel liceal, elaborate în cadrul proiectului sistemic Profesionalizarea carierei didactice - PROF - POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS6.5,6.6, cod SMIS146587, al cărui beneficiar este Ministerul Educației - Managementul emoțiilor (anexă)

 • Ordin nr. 6.177/31.10.2022 privind înființarea Registrului național al formatorilor din învățământul preuniversitar și constituirea Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar

 • Ordin nr. 6.173/28.10.2022 privind constituirea Corpului național de profesori mentori din învățământul preuniversitar și înființarea Registrului național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar

 • Ordin nr. 4.800/26.08.2022 privind aprobarea programelor școlare din categoria curriculum la decizia școlii, nivel liceal, elaborate în cadrul proiectului sistemic Profesionalizarea carierei didactice - PROF - POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, al cărui beneficiar este Ministerul Educației

  • Anexa 1: Programă școlară pentru disciplina opțională Educație digitală și abilități media - Curriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasele IX - XII)

  • Anexa 2: Programă școlară pentru disciplina opțională Educație incluzivă și dezvoltarea gândirii critice - Curriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasele IX - X)

  • Anexa 3: Programă școlară pentru disciplina opțională Strategii metacognitive - Curriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasa a X-a)

 • Ordin de ministru (nr. 4.523/10.08.2022) privind aprobarea componenței rețelei naționale a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023

  • Anexă: Unitățile de învățământ preuniversitar cuprinse în rețeaua națională a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023

 • Ordin de ministru (nr. 4.224/2022) pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile

 • Ordin de ministru (nr. 4.223/2022) privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023

VI. Evenimente

VII. Anunțuri + Materiale informative

 • ANUNȚ privind achiziția de servicii organizare conferință internațională [data publicării: 08.09.2023]

  • ​Elemente subsecvente:

  • Elemente componente ale anunțului:

   o Secțiunea A: Informații generale - Instrucțiuni privind achiziția de servicii organizare Conferință internațională cu tema Cariera didactică - acces și evoluție - cadrul național de formare în cariera didactică ca suport la activitatea A5.1 în cadrul proiectului sistemic necompetitiv Profesionalizarea carierei didactice - PROF

   o Secțiunea B: Caiet de sarcini (fișiere în format editabil și pdf în arhivă ZIP)

   o Secțiunea C: Formulare (fișiere în format editabil și pdf în arhivă ZIP)

   o Secțiunea D: Model Contract (fișiere în format editabil și pdf în arhivă ZIP)

 • ANUNȚ privind achiziția de servicii organizare Ateliere de lucru - Mentorat didactic în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF [data publicării: 29.08.2023]​

  • Elemente subsecvente:

   • Decizie privind anularea procedurii de achiziție servicii organizare Ateliere de lucru - Mentorat didactic ca suport la activitatea A6. în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 [data publicării: 02.10.2023]

   • Raport privind anularea procedurii de achiziție servicii de organizare Ateliere de lucru - Mentorat didactic ca suport la activitatea A6 în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 [data publicării: 02.10.2023]

  • Elemente componente ale anunțului:

   o   Secțiunea A: Informații generale

   o   Secțiunea B: Caiet de sarcini (fișiere în format editabil și pdf în arhivă ZIP)

   o   Secțiunea C: Formulare (fișiere în format editabil și pdf în arhivă ZIP)

   o   Secțiunea D: Model Contract (fișiere în format editabil și pdf în arhivă ZIP)

  • Elemente subsecvente:

   • Decizie privind anularea procedurii de achiziție servicii organizare Ateliere de lucru - Mentorat didactic ca suport la activitatea A6. în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 [data publicării: 20.09.2023]

   • Raport privind anularea procedurii de achiziție a servicii de organizare Ateliere de lucru - Mentorat didactic ca suport la activitatea A6 în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 [data publicării: 20.09.2023]

   • Răspuns 3 la solicitarea de clarificări (3) privind achiziția de servicii organizare Ateliere de lucru - Mentorat didactic ca suport la activitatea A6 în cadrul proiectului sistemic necompetitiv Profesionalizarea carierei didactice - PROF [data publicării: 14.09.2023]

   • Răspuns la solicitarea de clarificări (2) privind achiziția de servicii organizare Ateliere de lucru - Mentorat didactic ca suport la activitatea A6 în cadrul proiectului sistemic necompetitiv Profesionalizarea carierei didactice - PROF [data publicării: 11.09.2023]

   • Răspuns la solicitarea de clarificări privind achiziția de servicii organizare Ateliere de lucru - Mentorat didactic ca suport la activitatea A6 în cadrul proiectului sistemic necompetitiv Profesionalizarea carierei didacticePROF [data publicării: 08.09.2023]

   •  Anunț de tip erată privind achiziția de servicii organizare Ateliere de lucru - Mentorat didactic [data publicării: 05.09.2023]

 • ANUNȚ privind achiziția de servicii organizare Ateliere de lucru - Mentorat didactic în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF [data publicării: 11.08.2023]

  • Elemente subsecvente:

   • DECIZIE privind anularea procedurii de achiziție servicii organizare ateliere de lucru - mentorat didactic ca suport la activitatea A6 în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 [data publicării: 25.08.2023]

   • RAPORT privind anularea procedurii de achiziție servicii de organizare ateliere de lucru - mentorat didactic ca suport la activitatea A6 în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 [data publicării: 25.08.2023]

   • Răspuns la solicitarea de clarificări depusă de un operator economic [data publicării: 18.08.2023]

  • Elemente componente ale anunțului:
 • Anunț privind achiziția de servicii organizare Ateliere de lucru - Mentorat didactic în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF [data publicării: 25.07.2023]

 • Anunț privind achiziția de servicii organizare conferință internațională [data publicării: 25.07.2023]
  • Elemente subsecvente ale procedurii:

   • DECIZIE privind anularea procedurii de achiziție servicii organizare conferință internațională cu tema „Cariera didactică - acces și evoluție - cadrul național de formare în cariera didactică ca suport la activitatea A5.1 în cadrul proiectului sistemic necompetitiv Profesionalizarea carierei didactice - PROF” [data publicării: 05.09.2023]

   • Notă de informare privind anularea serviciilor de organizare conferință internațională cu tema „Cariera didactică - acces și evoluție - cadrul național de formare în cariera didactică ca suport la activitatea A5.1 în cadrul proiectului sistemic necompetitiv Profesionalizarea carierei didactice - PROF” [data publicării: 05.09.2023]

  • Elemente componente ale anunțului:

   • Invitație de participare: Instrucțiuni privind achiziția de servicii organizare conferință internațională cu tema „Cariera didactică - acces și evoluție - cadrul național de formare în cariera didactică ca suport la activitatea A5.1 în cadrul proiectului sistemic necompetitiv Profesionalizarea carierei didactice - PROF”

   • Model contract

   • Anexe - Modele Formulare

   • Caiet de sarcini

 • [data publicării: 07.07.2023] Anunț privind achiziția de servicii organizare Ateliere de lucru - Mentorat didactic în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice/PROF

 • [data publicării: 12.06.2023] Anunț privind achiziția de servicii organizare conferință internațională

  • DECIZIE privind anularea procedurii de achiziție servicii organizare conferință internațională cu tema „Cariera didactică - acces și evoluție - cadrul național de formare în cariera didactică ca suport la activitatea A5.1 în cadrul proiectului sistemic necompetitiv Profesionalizarea carierei didactice - PROF” [data publicării: 28.06.2023]

   • RAPORT privind anularea procedurii de achiziție a unor servicii de organizare conferință internațională cu tema „Cariera didactică - acces și evoluție - cadrul național de formare în cariera didactică ca suport la activitatea A5.1 în cadrul proiectului sistemic necompetitiv Profesionalizarea carierei didactice - PROF [data publicării: 28.06.2023]

  • Răspuns la solicitarea de clarificări privind achiziția de servicii organizare conferința internațională cu tema „Cariera didactică - acces și evoluție - cadrul național de formare în cariera didactică ca suport la activitatea A5.1 în cadrul proiectului sistemic necompetitiv Profesionalizarea carierei didactice - PROF” [data publicării: 16.06.2023]

  • Răspuns la solicitarea de clarificări privind achiziția de servicii organizare conferința internațională cu tema „Cariera didactică - acces și evoluție - cadrul național de formare în cariera didactică ca suport la activitatea A5.1 în cadrul proiectului sistemic necompetitiv Profesionalizarea carierei didactice - PROF” [data publicării: 14.06.2023]

  • Elemente constitutive ale anunțului:

   • Invitație de participare: Instrucțiuni privind achiziția de servicii organizare conferință internațională cu tema „Cariera didactică - acces și evoluție - cadrul național de formare în cariera didactică ca suport la activitatea A5.1 în cadrul proiectului sistemic necompetitiv Profesionalizarea carierei didactice - PROF”

   • Caiet de sarcini

   • Anexe - Modele Formulare

   • Model contract

 • [data publicării: 15.03.2023] Anunț privind demararea procedurii de achiziție - servicii organizare conferință internațională

  • Anunț referitor la rezilierea contractului de prestări servicii privind achiziția de servicii organizare conferință internațională cu tema „Cariera didactică - acces și evoluție - cadrul național de formare în cariera didactică ca suport la activitatea A5.1 în cadrul proiectului sistemic necompetitiv Profesionalizarea carierei didactice - PROF” [data publicării: 26.04.2023] 

  • Anunț de atribuire privind achiziția de servicii organizare conferință internațională cu tema „Cariera didactică - acces și evoluție - cadrul național de formare în cariera didactică ca suport la activitatea A5.1 în cadrul proiectului sistemic necompetitiv Profesionalizarea carierei didactice - PROF” [data publicării: 20.04.2023]

  • Răspuns la solicitarea de clarificări privind achiziția de servicii organizare conferință internațională cu tema „Cariera didactică - acces și evoluție - cadrul național de formare în cariera didactică ca suport la activitatea A5.1 în cadrul proiectului sistemic necompetitiv Profesionalizarea carierei didactice - PROF” [data publicării: 20.03.2023]

  • Instrucțiuni privind achiziția de servicii organizare conferință internațională cu tema „Cariera didactică - acces și evoluție - cadrul național de formare în cariera didactică ca suport la activitatea A5.1 în cadrul proiectului sistemic necompetitiv Profesionalizarea carierei didactice - PROF”

  • Caiet de sarcini

  • Propunere tehnică - Formular de ofertă

  • Model contract de servicii

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul Apelului de selecție nr. 3, organizat în proiectul Profesionalizarea carierei didactice - PROF [data publicării: 14.02.2023]

 • Rezultatele înregistrate în urma soluționării contestațiilor depuse după comunicarea rezultatelor obținute de candidați la proba de evaluare a portofoliului profesional personal din cadrul Apelului de selecție nr. 3, organizat în proiectul Profesionalizarea carierei didactice - PROF [data publicării: 13.02.2023]

 • Rezultatele înregistrate la proba de evaluare a portofoliului profesional personal din cadrul Apelului de selecție nr. 3, organizat în proiectul Profesionalizarea carierei didactice - PROF [data publicării: 03.02.2023]

 • Rezultatele înregistrate în urma procesului de evaluare a contestațiilor depuse după afișarea rezultatelor la proba eliminatorie a Apelului de selecție nr. 3, organizat în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF [data publicării: 03.02.2023]

 • Rezultatele înregistrate la proba eliminatorie a Apelului de selecție nr. 3, organizat în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF [data publicării: 31.01.2023]

 • Anunț privind modificarea și completarea Apelului de selecție nr. 3 în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF,  înregistrat cu nr. 745/146587_POCU/22.12.2022, publicat pe site-ul Ministerului Educației în data de 29.12.2022 [data publicării: 06.01.2023]

 • Apel de selecție nr. 3 în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF - forma actualizată, cu modificări și completări, aprobată prin Nota nr. 788/146587_POCU/5.01.2023 + Anexe (arhivă ZIP) [data publicării: 06.01.2023]

VII. Arhivă recentă anunțuri

VII. 1. Anul 2022

 • Anunț privind scoaterea la concurs, în cadrul proiectului POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, Profesionalizarea carierei didactice - PROF, a 232 posturi de experți (în afara organigramei Ministerului Educației) + Anexe (arhiva RAR conține fișiere editabile) [data publicării: 29.12.2022]

 • Invitație de participare: Instrucțiuni privind achiziția de servicii organizare evenimente - ateliere de lucru mentorat didactic [data publicării: 14.11.2022 + completări ulterioare, vezi mai jos succesiunea, marcată cu italic]

 • [fișier pdf] Nota nr. 5231/DGMRURS/620/POCU_146587/09.11.2022 referitoare la Componența nominală a Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar și înscrierea în Registrul național al formatorilor din învățământul preuniversitar [data publicării: 15.11.2022]

 • Adresa nr. 467/146587_POCU/20.09.2022 privind elaborarea situației centralizate la nivel județean/la nivelul municipiului București a cadrelor didactice care au absolvit programele acreditate PROF I și PROF II și care vor desfășura activitate de formare în cadrul programelor de formare continuă acreditate PROF III și PROF IV, implementate în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 -  Profesionalizarea carierei didactice-PROF (data publicării 22.09.2022)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul Apelului de selecție nr. 2 privind ocuparea a 13 posturi de experți în afara organigramei în cadrul proiectului POCU-146587 - „Profesionalizarea carierei didactice - PROF” (data publicării 22.03.2022)

 • Rezultatele probei de evaluare a portofoliului profesional personal din cadrul Apelului de selecție nr. 2 privind ocuparea a 13 posturi de experți în afara organigramei în cadrul proiectului POCU-146587 - „Profesionalizarea carierei didactice - PROF” (data publicării 16.03.2022)

 • Rezultatele probei eliminatorii din cadrul Apelului de selecție nr. 2 privind ocuparea a 13 posturi de experți în afara organigramei în cadrul proiectului POCU-146587 - „Profesionalizarea carierei didactice - PROF” (data publicării 03.03.2022)

 • Apel de selecție nr. 2 privind ocuparea a 13 posturi  de experți în afara organigramei Ministerului Educației, în cadrul proiectului POCU_146587 - „Profesionalizarea carierei didactice - PROF” + Anexe - arhivă RAR [data publicării 18.02.2022]

VII. 2. Anul 2021

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul primului apel de selecție privind ocuparea a 39 de posturi de experți în cadrul proiectului POCU_146587 - „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”, în afara organigramei Ministerului Educației (beneficiar al proiectului) [data publicării: 12.11.2021]

 • Rezultatele înregistrate în urma evaluării portofoliilor profesionale personale depuse în cadrul primului apel de selecție privind ocuparea a 39 de posturi de experți în cadrul proiectului POCU_146587 - „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”, în afara organigramei Ministerului Educației (beneficiar al proiectului) [data publicării: 10.11.2021]

 • Rezultate înregistrate ca urmare a soluționării contestației depuse după proba eliminatorie din cadrul primului apel de selecție privind ocuparea a 39 de posturi de experți în cadrul proiectului POCU_146587 - „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”, în afara organigramei Ministerului Educației (beneficiar al proiectului) [data publicării: 03.11.2021]

 • Rezultatele probei de evaluare (probă eliminatorie) din cadrul primului apel de selecție privind ocuparea a 39 de posturi de experți în cadrul proiectului POCU_146587 - „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”, în afara organigramei Ministerului Educației (beneficiar al proiectului) [data publicării: 29.10.2021]

 • Apel de selecție nr. 1 privind ocuparea a 39 de posturi de experți în cadrul proiectului POCU_146587 - „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”, în afara organigramei Ministerului Educației (beneficiar al proiectului) + Anexe [arhivă zip - fișiere editabile word] (data publicării: 19.10.2021)

  • Eventualele clarificări privind prezentul apel de selecție pot fi obținute trimițând un mesaj pe adresa de e-mail prof.office@formare.edu.ro.

-----------------------------------------

Înregistrarea video evenimentului de lansare poate fi urmărită ► aici

Etichete: 
Data publicării: 
Luni, 11 Octombrie, 2021