Comisiile Naționale de Specialitate pe discipline

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
16.11.2016

Comisiile Naționale de Specialitate pe discipline desfășoară activitățile specifice disciplinei/domeniului de pregătire/activității educative/nivelului de învățământ având ca obiective generale elaborarea și aprobarea curriculumului școlar, a planurilor-cadru de învățământ și a programelor școlare.

Principalele atribuţii ale Comisiilor Naționale de Specialitate sunt următoarele:

a) analizează proiectele programelor școlare pentru disciplinele/modulele de pregătire din cadrul curriculumului național obligatoriu, în vederea acordării avizului consultativ;

b) analizează proiectele programelor școlare pentru disciplinele/module de pregătire opționale (CDŞ) ofertate la nivel național și proiectele programelor pe domenii ale activității extrașcolare din cercurile din palatele și cluburile copiilor, la nivel național, în vederea acordării avizului consultativ;

c) avizează standardele de pregătire profesională aferente calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea profesională prin învățământul preuniversitar;

d) avizează proiectele programelor pentru examenele naţionale;

e) avizează programele pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar;

f) avizează proiectele programelor pentru obţinerea definitivării în învăţământ și  proiectele programelor de perfecţionare pentru obţinerea gradelor didactice;

g) elaborează/avizează strategii în domeniul programelor/proiectelor educaţionale care se derulează în învățământul preuniversitar;

h) elaborează documente referitoare la statutul disciplinei sau domeniului de pregătire/ activităţii educative/nivelului de învățământ, după caz, pe care le  înaintează conducerii MEN și altor instituții cu atribuţii în domeniul elaborării curriculumului.

Materiale informative: