Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014- 2020

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

AccessibilityStrategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 2020 a fost elaborată pe baza viziunii conform căreia  în anul 2020, România va deveni competitivă la nivel regional şi global, prin inovare alimentată de cercetare-dezvoltare, generând astfel bunăstare pentru cetăţeni săi. La rândul ei, competitivitatea se axează pe un sistem de inovare în care cercetarea-dezvoltarea susţine avansul pe lanţurile globale de valoare adăugată.

Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare conține un set de principii de acţiune, sprijinite pe trei piloni principali:

    Pilonul 1. Afirmare la nivel regional, afirmare la nivel global: firmele devin operatori-cheie ai inovării.

    Economia românească mobilizează IMM-uri inovatoare, cu orientare şi perspective globale, care au interesul şi capacitatea de a intra pe lanţurile de valoare adăugată regionale şi mondiale.

    Pilonul 2. Excelenţă prin internaţionalizare: sectorul CDI ca spaţiu de oportunitate

    Sectorul CDI românesc se dezvoltă în jurul unor domenii strategice, este integrat internaţional şi oferă un mediu atractiv pentru membrii comunităţii ştiinţifice globale - pentru tineri, pentru cercetătorii de vârf din întreaga lume, pentru carierele duble în cercetare şi antreprenoriat. Stabilitatea necesară este asigurată de fluxul predictibil de proiecte, de infrastructurile de cercetare naţionale şi europene.

    Pilonul 3. "Leadership" regional la frontiera ştiinţei şi în tehnologie: străpungeri în domenii strategice

    România se poziţionează, prin CDI, alături de mari iniţiative europene şi internaţionale, fie prin participare, fie prin asumarea unui rol de lider (în cazuri precum "Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics" - Măgurele sau Centrul internaţional pentru cercetări avansate "Fluvii, Delte, Mări «Danubius»" - Tulcea), şi prin stimularea concentrărilor tehnologice (clustere) de frontieră.

Strategia mai conține un set de trei obiective generale, de obiective specifice și transversale :

    Obiective generale

    OG1. Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare. Obiectivul vizează susţinerea performanţei operatorilor economici pe lanţurile globale de valoare. Strategia susţine tranziţia de la competitivitatea bazată pe costuri la cea bazată pe inovare. Aceasta presupune dezvoltarea capacităţii firmelor de a absorbi tehnologie de ultimă generaţie, de a adapta aceste tehnologii la nevoile pieţelor deservite şi de a dezvolta, la rândul lor, tehnologii sau servicii care să le permită progresul pe lanţurile de valoare.

    OG2. Creşterea contribuţiei româneşti la progresul cunoaşterii de frontieră. Strategia susţine creşterea vizibilităţii internaţionale a cercetării şi dezvoltării experimentale din România. Activităţile CD la frontiera cunoaşterii presupun formarea unei mase critice de cercetători în domeniile cele mai promiţătoare, menţinerea avansului în domeniile de nişă, unde cercetarea românească are deja avantaj comparativ - consacrat sau emergent -, standarde internaţionale de evaluare pentru proiectele de cercetare şi iniţiative ştiinţifice de anvergură, precum cele dezvoltate în jurul marilor infrastructuri.

    OG3. Creşterea rolului ştiinţei în societate. Ştiinţa şi tehnologia devin relevante pentru societate atunci când efectele lor se resimt în viaţa cotidiană a cetăţeanului. În acest scop, cercetarea şi inovarea răspund nevoilor concrete ale mediului economic şi ale sectorului public, în special celor de creştere a calităţii serviciilor oferite (precum sănătatea sau securitatea cetăţenilor), şi oferă perspective de angajare atrăgătoare în sectorul privat unui număr cât mai mare de persoane. Strategia urmăreşte atât rezolvarea problemelor societale prin soluţii inovatoare, cât şi furnizarea de expertiză în elaborarea politicilor publice.

    Obiective specifice

    OS1. Crearea unui mediu stimulativ pentru iniţiativa sectorului privat, prin instrumente de antrenare a antreprenoriatului şi a comercializării rezultatelor CD, precum şi prin credibilizarea parteneriatelor dintre operatorii publici şi cei privaţi.

    OS2. Susţinerea specializării inteligente, prin concentrarea resurselor în domenii de cercetare şi inovare cu relevanţă economică şi cu potenţial CD demonstrat, prin parteneriate public-public - care să conducă la concentrare, eficienţă şi eficacitate -, şi public-privat, care să deblocheze potenţialul identificat.

    OS3. Concentrarea unei părţi importante a activităţilor CDI pe probleme societale, pentru dezvoltarea capacităţii sectorului CDI public de a solicita şi adopta rezultatele cercetării şi de a răspunde unor teme legate de provocările globale de importanţă pentru România.

    OS4. Susţinerea aspiraţiei către excelenţă în cercetarea la frontiera cunoaşterii prin internaţionalizarea cercetării din România, evaluare internaţională, creşterea atractivităţii sistemului CDI românesc, prin mobilitate şi parteneriate.

    Obiective specifice transversale

    OS5. Atingerea până în 2020 a masei critice de cercetători necesară pentru transformarea CDI într-un factor al creşterii economice, prin asigurarea unei evoluţii rapide şi sustenabile, numerice şi calitative, a resurselor umane din cercetare, dezvoltare şi inovare.

    OS6. Dezvoltarea unor organizaţii de cercetare performante, capabile să devină operatori regionali şi globali, prin stimularea defragmentării sistemului CDI, concentrarea resurselor şi prioritizarea alocării lor, încurajarea parteneriatelor public-public şi public-privat, finanţarea ştiinţei şi evaluarea impactului acesteia, noi modele de finanţare pentru a facilita inovarea.

Elaborarea Strategiei s-a desfăşurat în contextul mai larg al strategiei Europa 2020, în mod particular al iniţiativei O Uniune a inovării şi al principalului instrument de implementare - Orizont 2020, precum şi în contextul corelării cu politicile de coeziune.

Strategia este pusă în practică printr-o serie de instrumente, în principal prin Planul naţional de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare 2014 - 2020 (PNCDI 3) şi prin Programul operaţional "Competitivitate" - axa prioritară "Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru susţinerea afacerilor şi competitivitate", alături de alte politici publice în sectoare conexe (fiscale, educaţionale etc.), desfăşurate prin instrumente de tipul Program operaţional regional, Program operaţional "Capacităţi umane", Programul operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative, Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală.

 

 

Etichete: